2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจจับและการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา 
     สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา 
     จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 
     ถึง 19 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ ในงานวิจัยนี้ นำเสนอระเบียบวิธีใหม่สำหรับการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการตรวจจับจุดภาพที่ถูกรบกวนและกำจัดสัญญาณรบกวนนั้นโดยการแทนด้วยค่าเฉลี่ยของจุดภาพที่เหลืออยู่ในเมทริกซ์ย่อย และจะใช้ค่าคลาดเคลื่อนกำลังสองเฉลี่ยในการตรวจสอบประสิทธิภาพของระเบียบวิธีอื่นๆ ที่ศึกษาในงานวิจัยนี้ ได้แก่ ระเบียบวิธี MF AMF DBA MDBUTMF และ IMF เปรียบเทียบกับระเบียบวิธีที่นำเสนอ 
ผู้เขียน
565020047-8 นาย สุภาพ สาขา [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0