2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565020047-8  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย สุภาพ สาขา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SUPAP SAKHA
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา คณิตศาสตร์  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา คณิตศาสตร์ประยุกต์ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การตรวจจับและการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานด้วยหน้าต่างแบบแถบ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) SALT AND PEPPER NOISE DETECTING AND DENOISING ON GRAYSCALE IMAGE BASED ON STANDARD DEVIATION VALUE WITH STRIP WINDOW 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 8 เมษายน 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 215/2558 ลว. 17 มี.ค. 2558
D อนุมัติเค้าโครง 20 เมษายน 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 25 มิถุนายน 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 571/2558 ลว 16 มิ.ย. 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 26 มิถุนายน 2558
F แจ้งผลสอบ 26 มิถุนายน 2558 EECELLENT
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 20 กรกฎาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ผศ.ดร. วัชรินทร์ คล่องดี คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ ที่ 814/2557 ลว 24 ต.ค. 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การตรวจจับและการกำจัดสัญญาณรบกวนแบบเกลือและพริกไทยในภาพระดับสีเทาโดยอาศัยส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี พ.ศ. 2558 หัวข้อ "สร้างสรรค์และพัฒนา เพื่อก้าวหน้าสู่ประชาคมอาเซียน ครั้งที่ 2" 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 มิถุนายน 2558 ถึง 19 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยนครราชสีมา 
สถานที่จัดประชุม วิทยาลัยนครราชสีมา  จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper