2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association of ABCB1 C3435T polymorphism with blood glucose levels and risk of coronary artery disease in Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มิถุนายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The International Society on Thrombosis and Haemostasis 2015 Congress and 61st Annual SSC Meeting 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The International Society on Thrombosis and Haemostasis 
     สถานที่จัดประชุม Metro Toronto Convention Centre (MTCC) 
     จังหวัด/รัฐ Toronto, Ontario, Canada 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 20 มิถุนายน 2558 
     ถึง 26 มิถุนายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 13 (supplement2) 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 292 
     Editors/edition/publisher The ISTH 2015 Congress abstracts 
     บทคัดย่อ Association of ABCB1 C3435T polymorphism with blood glucose levels and risk of coronary artery disease in Thais Jirungda S1, 2, Komanasin N2, 3, Settasatian N2, 4, Settasatian C 2, 5, Kukongwiriyapan U2, 6, Intharapetch P2, 7, Senthong V2, 8 1Postgraduate student in Biomedical Science, Graduate School, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 2Cardiovascular Research Group, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 3Department of Clinical Microscopy, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 4002 4Department of Clinical Chemistry, Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 5Department of Pathology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 6Department of Physiology, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 7Queen Sirikit Heart Center of the Northeast Hospital, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 8Department of Medicine, Faculty of Medicine, Khon Kaen University, Khon Kaen, Thailand, 40002 Background: ATP-binding cassette transporter 1 (ABCB1) is a transporter protein called P-glycoprotein (P-gp) that functions as the cellular efflux for transporting a variety of substances. Previous reports have revealed that ABCB1 C3435T (rs1045642) polymorphism is associated with alteration in P-gp expression among different populations and ethnicities. Lower expression of P-gp has been proposed to reduce insulin secretion in pancreatic beta cells of rat model, which is the leading cause of type 2 diabetes mellitus (DM). Moreover, DM is in turn a risk factor for coronary artery disease (CAD). Aims: To investigate the relationship between ABCB1 C3435T polymorphism with blood glucose levels and the risk of CAD in Thai subjects. Methods: A total of 262 Thai subjects were enrolled in the study including 88 CAD, 63 non-CAD and 111 healthy controls. The polymorphism of ABCB1 C3435T was determined by polymerase chain reaction-restriction fragment length polymorphism techniques using 2 units of Sau3AI restriction enzyme. Results: The genotype frequencies of CC, CT and TT genotypes between CAD and healthy controls were significantly different (37.5 vs. 24.3, 48.9 vs. 47.7 and 13.6 vs. 9.9%, respectively, p=0.024). However, this was not observed when compared those between CAD and non-CAD. Fasting blood glucose levels in CAD with TT genotype were significantly higher than those in individuals with CT and CC (p=0.001 and 0.018 respectively). Interestingly, the TT genotype revealed an increased risk for CAD compared to CC genotype in healthy controls (OR=3.1; 95% CI 1.4, 7.3; p=0.007). Conclusion: These findings suggested that the association of the ABCB1 C3435T polymorphism with an increased risk of CAD may be modulated by its effect on blood glucose levels. Key words: CAD, risk factor, ABCB1 gene, C3435T polymorphism, diabetes  
ผู้เขียน
557100009-4 นาย ศรสิทธิ์ จิรังดา [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล Reach the world award 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The International Society on Thrombosis and Haemostasis 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 22 มิถุนายน 2558 
แนบไฟล์
Citation 0