2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Research Title Durability and Strength of Stabilized Khon Kaen Loess with Portland Cement and Synthetic Gypsum for Subbase 
Date of Distribution 14 May 2014 
Conference
     Title of the Conference การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     Organiser ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
     Conference Place โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     Province/State ขอนแก่น 
     Conference Date 14 May 2014 
     To 16 May 2014 
Proceeding Paper
     Volume 19 
     Issue
     Page 204 
     Editors/edition/publisher ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐและคณะ/หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 
     Abstract วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในงานรองพื้นทางและมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ได้มีการนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนวัสดุชั้นรองพื้นทาง และมีวัสดุที่จัดเป็นกากอุตสาหกรรมที่เรียกว่า เอฟจีดียิปซัมหรือยิปซัมสังเคราะห์ ที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในการศึกษาค่าความคงทนละความแข็งแรงของดินลมหอบขอนแก่นปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ด้วยการใช้ปริมาณส่วนผสมเพิ่ม 5% โดยน้ำหนักดินแห้งโดยศึกษาที่อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ 3% ต่อ 2% และเพื่อให้การทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำ ปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ดีขึ้น ยิปซัมสังเคราะห์ที่นำมาใช้ในการทดสอบมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นตัวอย่างในสภาพถูกบดอัดที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดของการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Compaction Test) ในการทดสอบการรับแรงอัดแบบไม่มีขอบเขตจำกัด และค่าความคงทน จากการทดสอบพบว่าหลังอายุการบ่มที่ 60 วัน ความแข็งแรงของดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมยิปซัมสังเคราะห์มีแนวโน้มมีค่าใกล้เคียงกัน โดยดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์จะมีอัตราการเพิ่มความแข็งแรงสูงขึ้นกว่าดินผสมปูนซีเมนต์ เนื่องจากยิปซัมสังเคราะห์จะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนกับน้ำได้ดีขึ้นหลังอายุการบ่มที่ 28 วัน คำสำคัญ: ดินลมหอบขอนแก่น, ยิปซัมสังเคราะห์, การรับแรงอัดแบบไม่มีขอบเขตจำกัด, ความคงทน, ความแข็งแรง  
Author
555040027-1 Miss THANAPOHN THITPONG [Main Author]
Engineering Master's Degree

Peer Review Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Level of Conference ชาติ 
Type of Proceeding Abstract 
Type of Presentation Oral 
Part of thesis true 
Presentation awarding false 
Attach file
Citation 0