2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Durability and Strength of Stabilized Khon Kaen Loess with Portland Cement and Synthetic Gypsum for Subbase 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 14 พฤษภาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 
     ถึง 16 พฤษภาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 19 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 204 
     Editors/edition/publisher ศ.ดร.ปริญญา จินดาประเสริฐและคณะ/หจก.โรงพิมพ์คลังนานาวิทยา 
     บทคัดย่อ วัสดุธรรมชาติที่นำมาใช้ในงานรองพื้นทางและมีการปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์ได้มีการนำมาใช้เพื่อแก้ไขปัญหาความขาดแคลนวัสดุชั้นรองพื้นทาง และมีวัสดุที่จัดเป็นกากอุตสาหกรรมที่เรียกว่า เอฟจีดียิปซัมหรือยิปซัมสังเคราะห์ ที่ได้จากการกำจัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในอุตสาหกรรมการผลิตไฟฟ้ามาใช้ในการศึกษาค่าความคงทนละความแข็งแรงของดินลมหอบขอนแก่นปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ด้วยการใช้ปริมาณส่วนผสมเพิ่ม 5% โดยน้ำหนักดินแห้งโดยศึกษาที่อัตราส่วนผสมระหว่างปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ 3% ต่อ 2% และเพื่อให้การทำปฏิกิริยาระหว่างน้ำ ปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์ดีขึ้น ยิปซัมสังเคราะห์ที่นำมาใช้ในการทดสอบมีขนาดผ่านตะแกรงเบอร์ 325 ซึ่งตัวอย่างที่ใช้ศึกษาเป็นตัวอย่างในสภาพถูกบดอัดที่ปริมาณความชื้นเท่ากับ 95% ของความหนาแน่นแห้งสูงสุดของการทดสอบการบดอัดแบบสูงกว่ามาตรฐาน (Modified Proctor Compaction Test) ในการทดสอบการรับแรงอัดแบบไม่มีขอบเขตจำกัด และค่าความคงทน จากการทดสอบพบว่าหลังอายุการบ่มที่ 60 วัน ความแข็งแรงของดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และปูนซีเมนต์ผสมยิปซัมสังเคราะห์มีแนวโน้มมีค่าใกล้เคียงกัน โดยดินที่ปรับปรุงคุณภาพด้วยปูนซีเมนต์และยิปซัมสังเคราะห์จะมีอัตราการเพิ่มความแข็งแรงสูงขึ้นกว่าดินผสมปูนซีเมนต์ เนื่องจากยิปซัมสังเคราะห์จะทำหน้าที่เป็นตัวหน่วงปฏิกิริยาไฮเดรชันระหว่างปูนกับน้ำได้ดีขึ้นหลังอายุการบ่มที่ 28 วัน คำสำคัญ: ดินลมหอบขอนแก่น, ยิปซัมสังเคราะห์, การรับแรงอัดแบบไม่มีขอบเขตจำกัด, ความคงทน, ความแข็งแรง  
ผู้เขียน
555040027-1 น.ส. ธนาภรณ์ ถิตย์ผ่อง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0