2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Study of Relation Between Speed of Vehicles and Traffic Accident and Road Characteristics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาเเห่งชาติ ครั้งที่ 20 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     สถานที่จัดประชุม โรงเเรมเดอะซายน์ 
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 
     ถึง 10 กรกฎาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 20 
     Issue (เล่มที่) 20 
     หน้าที่พิมพ์ 194-TRL 
     Editors/edition/publisher นายเจษฎา คำผอง ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม 
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
565040026-4 นาย เจษฎา คำผอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0