2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565040026-4  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย เจษฎา คำผอง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JETSADA KUMPHONG
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา โยธา  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างความเร็วของยานพาหนะกับสภาพกายภาพของถนนและความรุนแรงของอุบัติเหตุ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) A STUDY OF RELATIONS BETWEEN SPEED OF VEHICLES WITH ROAD CHARACTERISTICS AND ACCIDENT SEVERITY 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 17 ธันวาคม 2557 คำสั่งคณะที่ 1096/2557 ลว. 4 ธันวาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 22 ธันวาคม 2557 ผ่าน
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 11 กุมภาพันธ์ 2559 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม คำสั่งคณะที่ 623/2557 ลว. 4 กันยายน 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย             รหัสทุน 57241108
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Study of Relation Between Speed of Vehicles and Traffic Accident and Road Characteristics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาเเห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงเเรมเดอะซายน์  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 194-TRL  Proceeding Paper Editors/edition/publisher นายเจษฎา คำผอง ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเเละทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการขนส่งเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงเเรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract