2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเเละทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการขนส่งเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
     สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงเเรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ 
     จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2558 
     ถึง 18 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 10 
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 11-12 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ จากรายงานขององค์การอนามัยโลก ประเทศลาวมีจำนวนผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนน มีสถิติที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาอุบัติเหตุทางถนนและศึกษาทัศนคติของผู้ขับขี่ต่อปัจจัยการใช้ความเร็วกับ ทดสอบความรู้ด้านกฎหมายเกี่ยวกับความเร็วของคนลาวที่มีต่อประเทศไทย ซึ่งมีพื้นที่ศึกษาคือเขตเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว และการวิเคราะห์ถนนสายหลักในเขตเมืองทั้งหมด 13 ได้แก่ ถนนไกสอน ถนน13เหนือ ถนน13ใต้ ถนนท่าเดื่อ ถนนกำแพงเมือง ถนนเสดถา ถนนคูเวียง ถนนเลข10 ถนนมิตรภาพ ถนนอาเซียน ถนน23สิงหา ถนนหนองบึก ถนนล้านช้าง โดยการศึกษาอุบัติเหตุนั้นใช้วิธีความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุ(Accident Frequency Method) ซึ่งผลจากการวิเคราะห์พบว่าถนนที่มีค่าความถี่ของการเกิดอุบัติเหตุทางถนนสูงสุดคือ ถนนท่าเดื่อ ซึ่งอุบัติเหตุทางถนนที่เกิดขึ้น 3 ปี ที่ผ่านมาเกิดขึ้น 46 ครั้งต่อระยะทางของช่วงถนนทุกๆ 1 กิโลเมตร การสำรวจทัศนคติ พบว่าผู้ขับขี่ส่วนใหญ่ไม่เข้าใจกฎหมายฯของประเทศไทยและมีทัศนคติในการใช้ความเร็วสูงเมื่อขับขี่รถในประเทศไทย อย่างไรก็ตามผู้ขับขี่มีความตระหนักถึงการใช้ความเร็ว มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ 
ผู้เขียน
565040026-4 นาย เจษฎา คำผอง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0