2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 8204   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. ธเนศ เสถียรนาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Thaned Satiennam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ วิศวกรรมขนส่ง     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
607040026-2  นาย ไตรลักษณ์ กุศลาภิรมย์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯ ที่ 77/2561 ลว. 17 มกราคม 2561  
667040001-4  นาย ภาสกร เขื่อนเพชร  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ    คำสั่งคณะฯที่ 487/2566 ลว.28 สิงหาคม 2566  
655040025-5  นาย พิชชากร ตันนารัตน์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 712/2565 ลว.28 พฤศจิกายน 2565  
645040090-3  นาย ศิรวิทย์ ชาวระ  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 830/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
645040033-5  นาย วรากรณ์ วรลักษณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 842/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
645040031-9  นาย พัฒนาพงศ์ งอสอน  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 828/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
645040022-0  นาย ก้องภพ จิตขาว  คณะวิศวกรรมศาสตร์  วิศวกรรมโยธา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะฯที่ 829/2564 ลว. 7 ธันวาคม 2564  
รวมทั้งหมด 7 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   7   รายการ   *ได้รับอนุมัติให้เกินจำนวน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ A CORRELATION OF TRAFFIC ACCIDENT FATALITIES, SPEED ENFORCEMENT AND THE GROSS NATIONAL INCOME OF THAILAND AND ITS CROSS-BORDER COUNTRIES 
ชื่อวารสาร International Journal of Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Engineering, Universitas Indonesia 
ISBN/ISSN 2086-9614  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 October 2016 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 1141-1146  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาโปรแกรมตรวจจับการฝ่าฝืนสัญญาณไฟแดงและการสวมหมวกนิรภัยโดยใช้กล้องวงจรปิด 
ชื่อวารสาร ่วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 กุมภาพันธ์ 2561 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษามูลค่าเวลาการเดินทางของถนนสายรองในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วิศวกรรมสารฉบับวิจัยและพัฒนา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ (วสท.) 
ISBN/ISSN วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2563 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้ความเร็วและการตัดสินใจของผู้ขับขี่ที่เข้าทางแยกในช่วงสัญญาณไฟเหลือง: กรณีศึกษาทางแยกความเร็วสูงสภาพการจราจรแบบผสมในเขตเมือง 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มิถุนายน 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับขี่รถจักรยานยนต์ผ่านทางแยกสัญญาณไฟจราจรในเขตเมืองขอนแก่น, ประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข . (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 กันยายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แบบจำลองตัวแปรแฝงการรับรู้ต่อการใช้งานระบบจักรยานสาธารณะในมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 กรกฎาคม 2562 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความตั้งใจขับย้อนศรของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 พฤศจิกายน 2563 
ปีที่ 21  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2563 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ความเสี่ยงต่อการถูกชนที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการขับขี่รถจักรยานยนต์ย้อนศรในเมืองขอนแก่น (Crash Risk Influencing Wrong Way Driving of Motorcycles in Khon Kaen City) 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. ฉบับบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 กุมภาพันธ์ 2565 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงของอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์บนทางหลวงในประเทศไทย 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา)  
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 กรกฎาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาเพื่อประเมินการลดเวลาสูญเสียขณะออกตัวของพื้นที่จอดเฉพาะรถจักรยานยนต์บริเวณทางแยกสัญญาณไฟจราจร 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN E-ISSN 2672-9636  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 7 มิถุนายน 2564 
ปีที่ 22  ฉบับที่
เดือน เมษายน-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Study risk behavior of motorcyclists on Mittraphap Road in Khon Kaen, Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 24 สิงหาคม 2561 
ชื่อการประชุม 11th atrans annual conference: young researcher’s forum 2018 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 24 สิงหาคม 2561 ถึง 24 สิงหาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ASAIN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 
สถานที่จัดประชุม Radisson Blu Plaza Hotel, Sukhumvit Road, Bangkok, Thailand  จังหวัด/รัฐ Bangkok, Thailand 
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 59-67  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 
ชื่อรางวัล Best Paper and Presentation Award  หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล ASAIN TRANSPORTATION RESEARCH SOCIETY 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Traffic Light Color Identification for Automatic Traffic Light Violation Detection System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 6 กรกฎาคม 2561 
ชื่อการประชุม The 4th International Conference on Engineering, Applied Sciences and Technology 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 4 กรกฎาคม 2561 ถึง 7 กรกฎาคม 2561  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม King Mongkut’s Institute of Technology Ladkrabang (KMITL) 
สถานที่จัดประชุม Swissôtel Resort Phuket Patong Beach Phuket, Thailand  จังหวัด/รัฐ  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 230  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2554 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2554 ถึง 3 พฤศจิกายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา   จังหวัด/รัฐ ชลบุรี ประเทศไทย 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 727-732  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การประยุกต์ใช้ทฤษฎีพฤติกรรมตามแผนเพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อความตั้งใจของผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์ในการฝ่าสัญญาณไฟแดง 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ จ.ชลบุรี  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 1-11  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาเพื่อเปรียบเทียบประสิทธิภาพของการติดตั้งสัญญาณไฟจราจรกับวงเวียน โดยประยุกต์ใช้แบบจำลองสภาพการจราจรระดับจุลภาค 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 ธันวาคม 2559 
ชื่อการประชุม การจัดงานประชุมทางวิชาการระดับชาติ เครือข่ายวิจัยสถาบันอุดมศึกาทั่วประเทศ ครั้งที่ 11 (RANC 2016 PROCEEDING)  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 19 ธันวาคม 2559 ถึง 20 ธันวาคม 2559  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เครือข่ายบริหารการวิจัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
สถานที่จัดประชุม อาคารสุรพัฒน์ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี   จังหวัด/รัฐ นครราชสีมา  
Proceeding Paper Volume 11  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 294-302  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษามาตรการระยะสั้นเพื่อลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ของภาคคมนาคมขนส่งในเมืองขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 15 พฤษภาคม 2557 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 19 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 14 พฤษภาคม 2557 ถึง 16 พฤษภาคม 2557  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมพลูแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume 19  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 276  Proceeding Paper Editors/edition/publisher ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น และวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.) 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ A Study of Relation Between Speed of Vehicles and Traffic Accident and Road Characteristics 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาเเห่งชาติ ครั้งที่ 20 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงเเรมเดอะซายน์  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume 20  Proceeding Paper Issue 20 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 194-TRL  Proceeding Paper Editors/edition/publisher นายเจษฎา คำผอง ผศ.ดร.ธเนศ เสถียรนาม ผศ.ดร.วิชุดา เสถียรนาม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนนเเละทัศนคติของผู้ขับขี่ยานพาหนะในเมืองเวียงจันทน์ ประเทศลาว 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 18 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการการขนส่งเเห่งชาติ ครั้งที่ 10 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 18 ธันวาคม 2558 ถึง 18 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิศวกรรมสถานเเห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมทางหลวงชนบท มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
สถานที่จัดประชุม ศูนย์ประชุมนานาชาติเอ็มเพรส โรงเเรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่  จังหวัด/รัฐ เชียงใหม่ 
Proceeding Paper Volume 10  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 11-12  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract