2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การพัฒนาอุปกรณ์บันทึกข้อมูลการขับขี่รถจักรยานยนต์เพื่อประเมินการปลดปล่อยก๊าซไอเสีย 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2554 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการข่ายงานวิศวกรรมอุตสาหการ ประจำปี 2554 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมแอมบาสเดอร์ จอมเทียน พัทยา  
     จังหวัด/รัฐ ชลบุรี ประเทศไทย 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 3 พฤศจิกายน 2554 
     ถึง 3 พฤศจิกายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 727-732 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ  
ผู้เขียน
525040131-3 นาย อรรถพล สีดำ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0