2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ผลกระทบของอะฟลาทอกซินและแหล่งอาหารหยาบต่อการย่อยได้ของโภชนะและผลผลิตแก๊ส ในระบบ in vitro 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 26 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม ประชุมวิชาการเกษตร ครั้งที่ 16 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 26 มกราคม 2558 
     ถึง 27 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 43  
     Issue (เล่มที่) ฉบับพิเศษ 1 
     หน้าที่พิมพ์ 33-38 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ อะฟลาทอกซิน (AF) เป็นสารพิษจากเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อสัตว์ ถึงแม้ว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักโคนมจะสามารถทำลายสารพิษได้ แต่หากได้รับอาหารที่ปนเปื้อนอะฟลาทอกซินเป็นเวลานาน อาจส่งผลให้ประสิทธิภาพการใช้อาหารและผลผลิตน้ำนมลดลง ดังนั้นการวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาผลของสารพิษจากเชื้อราอะฟลาทอกซิน ชนิดบี1 (AFB1) ที่กระทบต่อการย่อยได้ของโภชนะในอาหารและผลผลิตแก๊สในระบบ in vitro โดยใช้แผนการทดลองแบบ 2x3 factorial in CRD แบ่งเป็น 2 ปัจจัย ได้แก่ ปัจจัย A คือ แหล่งอาหารหยาบในอาหาร TMR ได้แก่ หญ้าเนเปียร์แห้งและหญ้าเนเปียร์หมัก ปัจจัย B คือ ระดับของ AFB1 0, 500 และ 1,000 นาโนกรัม/มิลลิลิตร ผลการทดลองพบว่าระดับของ AFB1และแหล่งอาหารหยาบไม่มีอิทธิพลร่วมกันต่อการย่อยได้ของสิ่งแห้งและผลผลิตแก๊ส (P>0.05) เมื่อพิจารณาในส่วนของอาหารหยาบพบว่าหญ้าเนเปียร์หมักมีค่าการย่อยได้ของสิ่งแห้งและค่าผลผลิตแก๊สที่ 72 ชั่วโมง สูงกว่าหญ้าเนเปียร์แห้ง คือ 68.48 เทียบกับ 65.43% และ 154.72 เทียบกับ 139.83 มิลลิกรัม/กรัม ตามลำดับ (P<0.01) และเมื่อระดับของ AFB1 เพิ่มขึ้นทำให้ค่าการย่อยได้ของสิ่งแห้งลดลง คือ 68.64, 67.37 และ 64.84 % ตามลำดับ (P<0.01) แต่ผลผลิตแก๊สที่ 72 ชั่วโมง ไม่มีความแตกต่างกันทางสถิติ (P>0.05) สรุปได้ว่าการทำงานของจุลินทรีย์ในกระเพาะหมักมีประสิทธิภาพลดลงเมื่อระดับของ AFB1 ในอาหารเพิ่มขึ้น คำสำคัญ: สารพิษจากเชื้อรา, การย่อยได้ของอาหาร, โคนม 
ผู้เขียน
567030020-6 น.ส. มาลินี อินทะนู [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ได้รับรางวัล 
     ชื่อรางวัล รางวัลชมเชย ในการนำเสนอแบบบรรยาย 
     ประเภทรางวัล รางวัลด้านวิชาการ วิชาชีพ 
     หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     วัน/เดือน/ปี ทีด้รับรางวัล 27 มกราคม 2558 
แนบไฟล์
Citation 0