2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Embryology of Spathoglottis plicata Blume: A Reinvestigation and Additional Data 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Tropical Natural History 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 Thailand 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 15 
     ฉบับที่
     เดือน October
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ Spathoglottis plicata Blume is very popular among terrestrial orchids because it is attractive, easy to grow and can flower all year round. The aim of this study was to reinvestigate the embryological characters using classical paraffin embedding and sectioning, along with ovule clearing and scanning electron microscopy analyses. The simultaneous cytokinesis results in decussate, isobilateral, linear, T-shaped and tetrahedral microspore tetrads. Mature pollen grains are two-celled with perforate sculpturing. The anther wall is comprised of an epidermis, two to three layers of endothecium, one layer each of middle layer and one layer of binucleate glandular tapetal cells. At anthesis, the mature anther wall is composed of epidermis and fibrous endothecium. At 9 d after pollination (DAP), the mature ovules are anatropous, bitegmic and tenuinucellate. The megaspore tetrad is linear. Development of the embryo sac conformed to the Polygonum type. The pollen tube enters the embryo sac through the micropyle (porogamy), and double fertilization is observed at 15 DAP. The zygote divides transversely to form a two-celled proembryo. The basal cell becomes the suspensor initial cell, whereas the terminal cell divides transversely to form a linear three-celled proembryo. The proembryonal tetrad is T-shaped. Embryogenesis is of the Onagrad type. The suspensor is single-celled, hypertrophied and cap-, globular- or sac-like. Fruit opens at 30 DAP. Seeds are fusiform in shape with longitudinally oriented testa cells with a smooth periclinal seed surface and straight anticlinal walls. The mature globular embryo is acotyledonous and lacks differentiation. Furthermore, cleavage polyembryony gives rise to twin embryos. 
     คำสำคัญ Spathoglottis plicata, ground orchid, Embryology, Orchidaceae 
ผู้เขียน
537020008-9 นาย นราศักดิ์ ศรียศ [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิทยาศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0