2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 537020008-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย นราศักดิ์ ศรียศ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. NARASAK SRIYOT
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ชีววิทยา  คณะ คณะวิทยาศาสตร์ 
แผนการศึกษา ชีววิทยา แบบ 1(2)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ชีววิทยาการสืบพันธุ์ของกล้วยไม้ดินบางชนิดในประเทศไทย 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) REPRODUCTIVE BIOLOGY OF SOME SPECIES OF TERRESTRIAL ORCHIDS IN THAILAND 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 15 กุมภาพันธ์ 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 73/2556 ลว. 14 ก.พ. 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 กุมภาพันธ์ 2556 สอบผ่าน
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 6 มีนาคม 2556 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 98/2556 ลว. 28 ก.พ. 2556
D อนุมัติเค้าโครง 14 มิถุนายน 2556
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 20 สิงหาคม 2558 คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 677/2558 ลว. 5 ส.ค. 2558
F แจ้งผลสอบ 21 สิงหาคม 2558 EXCELLENT
F รับรองการแก้ไข 7 กันยายน 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 14 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. ปิยะดา ธีระกุลพิศุทธิ์ คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 646/2553 ลว. 5 พ.ย. 2553
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อัจฉรา ธรรมถาวร คำสั่งคณะวิทยาศาสตร์ที่ 490/2556 ลว. 21 มิ.ย. 2556
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Embryology of Spathoglottis plicata Blume: A Reinvestigation and Additional Data 
ชื่อวารสาร Tropical Natural History 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Department of Biology, Faculty of Science, Chulalongkorn University, Bangkok 10330 Thailand 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 6 September 2015 
ปีที่ 15  ฉบับที่
เดือน October   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ