2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการเพิ่มผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 301-307 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1) เพื่อศึกษาปัจจัยในการตัดสินใจเลือกใช้บัตรเครดิต ที่ทำให้ยอดผู้ใช้บริการ ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย 2) เพื่อเสนอแนวทางในการกำหนดแนวทางการเพิ่มยอดผู้ใช้บริการบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ (จำกัด) มหาชน สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า อย่างเป็นรูปธรรม โดยทำการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแบบสอบถาม กลุ่มลูกค้าที่ไม่มีบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ รวมทั้งสิ้น 400 คนในการศึกษาครั้งนี้ ได้ทำการวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางการแข่งขัน และการวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์โดยใช้วิธีแมทริกซ์ จากผลการศึกษาสามารถนำมากำหนดแนวทางเพื่อเพิ่มยอดผู้ใช้บริการบัตรเครดิต ของธนาคารกรุงเทพ สาขากาฬสินธุ์พลาซ่า จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการฝึกอบรมและพัฒนาศักยภาพพนักงาน 2) โครงการให้คำแนะนำและบริการด้วยใจ 3) โครงการประชาสัมพันธ์ผ่าน Face Book หลังจากดำเนินการทั้ง 3 โครงการแล้ว คาดว่าจะสามารถเพิ่มยอดผู้ใช้บัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพ ตามเป้าหมายที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้เขียน
565740587-5 น.ส. ศิริพร พลคะชินทรานนท์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0