2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ AFFECTING FACTORS TOWARDS THE PERFORMANCE OF THE OPERATING OFFICERS OF MAHA SARAKHAM BEVERAGE LIMITED, KUT RANG, MAHA SARAKHAM 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 19 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The National and International Conference on Business Management and Innovation 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม College of Graduate Study in Management (MBA) Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Sunthorn-Araya Arunanonchai Building 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 297 
     Editors/edition/publisher 302 
     บทคัดย่อ This study aimed to explore the factors affecting the performance of operating officers of Maha Sarakham Beverage Company Limited in Kut Rang District, Maha Sarakham Province. The purposes of this study were to obtain general information about the operating officers, to gather their opinions on factors affecting their performance, to seek the opinions on the performance of operating officers, and to offer suggestions for improving motivation in the performance of operating officers. Regarding the general information about the operating officers, the researcher has found that most of the operating officers are male, aged 30-39, and single with a vocational certificate. Their average monthly income were 10,001-20,000 baht. They have less than 5 years of work experience and most of them were working in the production department. In terms of the operating officers’ opinions, they had agreed on the factors affecting their performance and their overall performance. The operating officers of different genders, age groups, statuses, education levels, monthly income levels, years of employment and departments share the same level of opinion on the factors affecting the performance of operating officers of Maha Sarakham Beverage Company Limited in Kut Rang District, Maha Sarakham Province with a significant statistical difference at 0.05.To improve motivation in the performance of operating officers, the researcher had suggested 4 projects, including conducting trainings and seminars on increasing the capability of operating officers, creating a motivating and satisfying work environment, awarding best performance of the operating officers, and sport. The budget has been provided and it is expected that after the implementation there will be higher motivation among the operating officers. 
ผู้เขียน
565740457-8 นาย พงษ์ทอง บุตรสะอาด [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0