2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายส่งอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้านสายตระกูลการเกษตร อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด MARKETING STRATEGY TO INCREASE SALES VOLUME OF AGRICULTURAL EQUIPMENT, SAITRAKOOL KANKASET SHOP, MUANG DISTRICT, ROI - ET PROVINCE  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 208-216 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้ออุปกรณ์ทางการเกษตร โดยใช้แบบสอบถามกับกลุ่มลูกค้าที่เคยซื้อและไม่เคยซื้อสินค้ากับร้านสายตระกูลการเกษตร กลุ่มละ 50 คน 2) ศึกษาสิ่งแวดล้อมทางธุรกิจของร้านสายตระกูลการเกษตร โดยใช้การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์สภาวะการแข่งขัน การวิเคราะห์จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และ 3) จัดทำกลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายส่งอุปกรณ์ทางการเกษตร ร้านสายตระกูลการเกษตร อ. เมือง จ. ร้อยเอ็ด ผลจากการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ลูกค้าเลือกซื้อสินค้าจากร้านสายตระกูลการเกษตรเนื่องจากราคาถูก มีประเภทสินค้าหลากหลาย และครบครัน มีสินค้าหลากหลายยี่ห้อ การต้อนรับและการบริการที่ดี สินค้ามีคุณภาพ หลังจากนั้นวิเคราะห์ปัจจัยเชิงกลยุทธ์ (TOWS Matrix) ทำให้ได้กลยุทธ์การตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายอุปกรณ์ทางการเกษตร จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 เพิ่มความหลากหลายของสินค้า โครงการที่ 2 ส่วนลดเมื่อซื้อจำนวนมาก โครงการที่ 3 การให้เครดิตลูกค้าชั้นดี โครงการที่ 4 รักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า โครงการที่ 5 การส่งเสริมการขาย และโครงการที่ 6 ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ โดยมีงบประมาณในการดำเนินงานทั้งหมด 506,000 บาท หลังดำเนินโครงการคาดว่ายอดขายส่งของร้านสายตระกูลการเกษตรเพิ่มขึ้น โดยมียอดขาย ปี 2558 ไม่น้อยกว่า 9,000,000 บาท 
ผู้เขียน
565740469-1 นาย ภัทรศักดิ์ สายเชื้อ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0