2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ ความพึงพอใจในการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สภ. เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น STRATIGIES TO DEVELOP THE ONE STOP SERVICE OF MUANG KHON KAEN POLICE STATION, KHON KAEN PROVINCE 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 253-261 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ และเสนอกลยุทธ์การพัฒนาบริการของศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สภ. เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แบบสอบถามความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สภ. เมืองขอนแก่น จำนวน 400 คน จากผลการศึกษาพบว่า ส่วนใหญ่ใช้บริการแจ้งความเอกสารหาย แจ้งความและถอนคำร้องทุกข์คดีจราจร ความพึงพอใจของประชาชนที่มาใช้บริการ พบว่า มีความพึงพอใจระดับปานกลาง ในหัวข้อความรวดเร็วในการให้บริการ หัวข้อความชัดเจนของข้อมูลที่จัดไว้บริการในแต่ละขั้นตอน จำนวนเก้าอี้นั่งคอย หัวข้อมีป้ายแจ้งลำดับขั้นตอนและจุดให้บริการต่างๆ หัวข้อบัตรคิวแจ้งลำดับการรับบริการ และมีความพึงพอใจระดับน้อยหัวข้อความสะดวกของสถานที่จอดรถ ปัญหาที่ประชาชนต้องการให้แก้ไข คือ เพิ่มป้ายบอกลำดับขั้นตอนต่างๆ และเพิ่มช่องทางด่วนชำระค่าปรับจราจร และความรวดเร็วในการให้บริการ และกลยุทธ์การพัฒนาการให้บริการของศูนย์บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว สภ. เมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น จำนวน 6 โครงการ คือ โครงการที่ 1 ภาคีร่วมใจมุ่งมั่นพัฒนา โครงการที่ 2 สภ. ออนไลน์ โครงการที่ 3 ปรับโฉมศูนย์ One Stop Service โครงการที่ 4 โรงพักสัญจรพบประชาชน และสร้างเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ชุมชน โครงการที่ 5 บริการฉับไว รวดเร็วทันใจ และโครงการที่ 6 Fine drive through จ่ายไว ไม่รอ 
ผู้เขียน
565740620-3 นาย วงศกร วันชัย [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0