2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ แนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น  
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 129-136 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการสินเชื่อ และกำหนดแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น ให้มียอดสินเชื่อตามเป้าหมายที่สำนักงานใหญ่กำหนด กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา จำนวน 400 ราย แบ่งเป็นลูกค้าที่ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จำนวน 200 ราย และผู้ที่ยังไม่ได้ใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน จำนวน 200 ราย โดยใช้แบบสอบถาม ผลการศึกษาพบว่า เหตุผลที่ใช้บริการสินเชื่อกับธนาคารออมสิน คือ อัตราดอกเบี้ยต่ำกว่าธนาคารอื่น และต้องการให้ปรับปรุง ในเรื่องความรวดเร็วในการพิจารณาสินเชื่อ ปัจจัยส่วนประสมการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจใช้บริการสินเชื่อของผู้ไม่เคยใช้บริการสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชนของธนาคารออมสิน อยู่ในความสำคัญระดับมากทั้ง 7 ด้าน ได้แก่ ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด ด้านพนักงาน ด้านกระบวนการ และด้านหลักฐานทางกายภาพ หลังจากนั้นทำการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อมทั่วไป การวิเคราะห์การแข่งขัน จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และภาวะคุกคาม และตารางโทว์เมตริกซ์เพื่อกำหนดแนวทางการตลาดเพื่อเพิ่มยอดสินเชื่อโครงการธนาคารประชาชน ธนาคารออมสิน สาขาเซ็นทรัลพลาซ่าขอนแก่น จำนวน 6 โครงการ ได้แก่ โครงการที่ 1 เจาะกลุ่มพนักงานห้าง โครงการที่ 2 ออมสินจัดหนัก โครงการที่ 3 ออกบูธ โครงการที่ 4 วงเงินคูณ 2 โครงการที่ 5 รวมพลังยกกำลังสาม และโครงการที่ 6 มุมสินเชื่อธนาคารประชาชน โดยใช้งบประมาณในการดำเนินโครงการทั้งสิ้น 37,500 บาท 
ผู้เขียน
565740428-5 น.ส. นลินภัสร์ โพธิสุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0