2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันจากขยะพลาสติกและผลกระทบเมื่อใช้กับเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 กันยายน 2558 
     ถึง 12 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 60-69 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาสมบัติการเป็นเชื้อเพลิงและผลของการใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกผสมกับน้ำมันดีเซลต่อสมรรถนะและการปล่อยมลพิษของเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก โดยทำการทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซล 1 สูบขนาด 411ซี.ซี ยี่ห้อ Mitsubishi รุ่น D-800 น้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ในการศึกษามีดังนี้ น้ำมันดีเซลที่สัดส่วน 100% และน้ำมันดีเซล ผสมน้ำมันขยะพลาสติกที่สัดส่วน 75:25, 50:50, 25:75 และ 0:100 โดยปริมาตรน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนผสมต่างๆจะถูกนำไปทดสอบหาสมบัติทางกายภาพการเป็นน้ำมันเชื้อเพลิงโดยเปรียบเทียบกับน้ำมันดีเซล ตามมาตรฐาน ASTM จากนั้น นำน้ำมันเชื้อเพลิงที่ส่วนผสมต่างๆ ไปทดสอบกับเครื่องยนต์ดีเซลขนาดเล็ก เพื่อทำการทดสอบหาสมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ความเร็วรอบคงที่ 1,500 รอบต่อนาที และที่ภาระโหลด ต่ำ ปานกลาง และสูงตามลำดับ สมรรถนะของเครื่องยนต์ที่ศึกษาอัตราการสิ้นเปลืองเชื้อเพลิงจำเพาะ และประสิทธิภาพเชิงความร้อนเบรก และวัดมลพิษที่ความเร็วรอบคงที่ 1,500 รอบต่อนาที แบบภาระงานตั้งแต่ 0.7-3.7 kw มลพิษที่ทำการศึกษา ได้แก่ ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO), ก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NOx), ควันดำ (Smoke) และอุณหภูมิก๊าชเสียของเครื่องยนต์ ผลจากการทดสอบพบว่าสมรรถนะเครื่องยนต์มีค่าใกล้เคียงกันและมีแนวโน้มไปในทิศทางเดียวกัน เมื่อภาระงานของเครื่องยนต์เปลี่ยนแปลงไปและจากการสังเกตพบว่า ขณะที่ใช้น้ำมันจากขยะพลาสติกในการทดสอบนั้น เครื่องยนต์สามารถทำงานได้ดี เดินเรียบ ไม่มีอาการสะดุด สตาร์ทติดได้ง่าย ค่ามลพิษในไอเสียมีค่าอยู่ในมาตรฐานที่ทางราชการกำหนด 
ผู้เขียน
565040096-3 นาย ธวัชชัย ทรายขาว [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0