2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 565040096-3  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธวัชชัย ทรายขาว ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THAWATCHAI SAIKHAO
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมพลังงาน แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์(ไทย) การศึกษาสมรรถนะ,การปล่อยมลพิษ และคุณลักษณะการเผาไหม้ในเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็กเมื่อใช้น้ำมันจากขยะพลาสติก 
ชื่อวิทยานิพนธ์(อังกฤษ) A Study Performance, Emission and Combustion Characteristics in a Single Cylinder CI Engine Operated on Wasted Plastic Oil 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 28 เมษายน 2558 คำสั่งคณะที่ 250/2558 ลว. 24 มีนาคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 30 เมษายน 2558 อนุมัติ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. รัชพล สันติวรากร คำสั่งคณะที่ 894/2558 ลว. 17 กันยายน 2558
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ การศึกษาสมบัติทางกายภาพของน้ำมันจากขยะพลาสติกและผลกระทบเมื่อใช้กับเครื่องยนต์ CI ขนาดเล็ก 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กันยายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ ระดับชาติ ครั้งที่ 2 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 กันยายน 2558 ถึง 12 กันยายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กลุ่มวิจัยวิศวกรรมฟาร์มและเทคโนโลยีการควบคุมอัตโนมัติ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
สถานที่จัดประชุม ภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 60-69  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper