2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของสถาบันกวดวิชา CADET TOP 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม โครงการประชุมวิชาการทางธุรกิจและนวัตกรรมทางการจัดการ ระดับชาติและนานาชาติ ประจำปี 2558 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ (MBA) มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม อาคารสุนทร-อารยา อรุณานนท์ชัย 123 ถนนมิตรภาพ ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40002 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 19 กันยายน 2558 
     ถึง 20 กันยายน 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์ 90-93 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาพฤติกรรมและปัจจัยทางการตลาดที่มีผลในการตัดสินใจของผู้ปกครองในการให้บุตรหลานสมัครเข้าเรียนกวดวิชาเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหาร และการวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของสถาบันกวดวิชา Cadet Topโดยใช้แบบสอบถามร่วมกับการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทั่วไป การแข่งขันในอุตสาหกรรม จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และจุดอ่อน และตารางโทว์แมตริกต์ จากผลการศึกษา พบว่า ผู้ปกครองตัดสินใจให้บุตรหลานเข้าติวเพื่อสอบเข้าโรงเรียนเตรียมทหารจากชื่อเสียง และความน่าเชื่อถือของโรงเรียน ค่าเรียนมีความเหมาะสมกับคุณภาพการสอน บุตรหลานเดินทางไปเรียนได้สะดวก มีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนเก่า / บุตรข้าราชการทหาร / นักเรียนโครงการช้างเผือก / นักเรียนเก่า ติวเตอร์มีความรู้ ความสามารถในการสอนและสามารถอธิบาย ให้นักเรียนเข้าใจง่าย มีการทดสอบก่อนและหลังการสอน สถานที่เรียนเหมาะกับการเรียนการสอนและมีความปลอดภัย บุคคลที่มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจเลือกสถาบันกวดวิชา คือ บุตรหลาน ผู้ปกครองของนักเรียนสถาบันกวดวิชา CADET TOPคือ มีทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนที่สอบเข้าได้คะแนนสูงสุด มีส่วนลดพิเศษสำหรับนักเรียนเก่า / บุตรข้าราชการทหาร / นักเรียนโครงการช้างเผือก / นักเรียนเกรดเฉลี่ย 3.50 และนำมากลยุทธ์ทางการตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของสถาบันกวดวิชา CADET TOP ได้ 5 โครงการ คือ 1) จากเด็กชายสู่นายร้อย 2) เพิ่มสื่อโฆษณา 3) เพิ่มคอร์สเข้าค่ายติวเข้ม 4) พี่สอนน้อง และ 5) ทุนช้างเผือก โดยมีงบประมาณการดำเนินงานตามกลยุทธ์ทางการตลาด จำนวน 146,000 บา  
ผู้เขียน
565740434-0 ร.ต.ท. ทศพล นนทะคำจันทร์ [ผู้เขียนหลัก]
วิทยาลัยบัณฑิตศึกษาการจัดการ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0