2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Recommender Knowledge-based System for the Researches on the Development of Northeastern Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่  
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ Recommender knowledge-based system, Northeastern Thailand, Research information system 
ผู้เขียน
527080007-4 นาย จิระพงษ์ พนาวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0