2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 527080007-4  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย จิระพงษ์ พนาวงศ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. JIRAPONG PANAWONG
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 79/2557  ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2557) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาระบบฐานความรู้การให้คำแนะนำการวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of Knowledge-based Recommender system of the Researches on Development of Northeastern Thailand 
รายละเอียด คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 640/2553(ศ.ดร.วิลาศ วูวงศ์),คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2558 (ยกเลิกที่ปรึกษาร่วม) 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 21 พฤษภาคม 2554
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 9 มิถุนายน 2554 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 22 กรกฎาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 232/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ การจัดระบบความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2558 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Recommender Knowledge-based System for the Researches on the Development of Northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ