2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 3879   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Prof. Dr. Kulthida Tuamsuk 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา บรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ    
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
667080020-6  น.ส. ภาภรณ์ เรืองวิชา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 630/2566  
657080033-6  นาย เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2565  
657080012-4  น.ส. ไพรินทร์ เมืองสนาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 231/2565  
647080012-3  น.ส. ฉัตรกมล อนนตะชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
647080013-1  นาย ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
647080002-6  น.ส. ณัฐนันท์ ตาสุข  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
รวมทั้งหมด 2 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   6   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การจัดระบบความรู้การวิจัยเพื่อการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศและการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 กันยายน 2558 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน มกราคม-เมษายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Recommender Knowledge-based System for the Researches on the Development of Northeastern Thailand 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร springer 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 September 2015 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Development of the Belief Culture Ontology and Its Application: Case Study of the GreaterMekong Subregion 
ชื่อวารสาร Lecture Notes in Computer Science 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Springer International Publishing AG, Part of Springer Science+Business Media 
ISBN/ISSN ISBN 978-3-319-15615-6  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 January 2015 
ปีที่   ฉบับที่ 8943 
เดือน 14 April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า Chapter 22  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Enhanced Classification Accuracy for Cardiotocogram Data with Ensemble Feature Selection and Classifier Ensemble 
ชื่อวารสาร Journal of Computer and Communications 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Scientific Research Publishing Inc. 
ISBN/ISSN 2327-5227  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 March 2016 
ปีที่ 2016  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2016 
หน้า 20-35  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์และแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้ในการประกันคุณภาพการศึกษาของบุคลากรในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ TLA Research Journal (Thai Library Association) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย 
ISBN/ISSN 1906-0793  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 มกราคม 2559 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน มกราคม-มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 1-22  การประเมินบทความ ไม่มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge Classification on Ethnic Groups in Thailand 
ชื่อวารสาร CATALOGING & CLASSIFICATION QUARTERLY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
ISBN/ISSN 0163-9374  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 December 2016 
ปีที่ 55  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 89-104  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์และจัดหมวดหมู่สารสนเทศเพื่อการวางแผนพัฒนาการท่องเที่ยวระดับจังหวัด 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 22 มิถุนายน 2559 
ปีที่ 34  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน 2559  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า 50 - 74  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ DIGITAL LITERACY SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN NORTH-EASTERN THAILAND. 
ชื่อวารสาร INTED2020 Proceedings 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IATED Academy  
ISBN/ISSN 978-84-09-17939-8  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 March 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่  
เดือน มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 5369  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบจัดการสารสนเทศทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจในการวินิจฉัยรักษาผู้ป่วยตามกระบวนการเวชปฏิบัติเชิงประจักษ์โดยใช้เทคนิคเว็บอัจฉริยะ 
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย มข. (ฉบับบัณฑิตศึกษา) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 26 ตุลาคม 2553 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน เมษายน - มิถุนายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2554 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ แนวทางการพัฒนาออนโทโลยีมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมบนพื้นฐานแนวคิด CIDOC CRM 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร ส่วนการศึกษา โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
ISBN/ISSN 2350-9600  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2556 
ปีที่ 11  ฉบับที่
เดือน ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 75-83  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 11 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Knowledge Organization of Integrated Water Resources Management: A Case of Chi River Basin, Thailand 
ชื่อวารสาร Journal of Information and Organizational Sciences 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Faculty of Organization and Informatics, University of Zagreb 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 November 2013 
ปีที่ 37  ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2013 
หน้า 103-116  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 12 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ชุดข้อมูลแบบบูรณาการเพื่อการจัดการภัยแล้งของลุ่มน้ำชี 
ชื่อวารสาร วารสารวิชาการ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงเรียนนายร้อนพระจุลจอมเกล้า 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 พฤศจิกายน 2556 
ปีที่ 11  ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2556 
หน้า 59-73  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 13 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Users’ experiences of reference services in Thai academic libraries 
ชื่อวารสาร IFLA Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร International Federation of Library Associations and Institutions 
ISBN/ISSN SSN: 0340-0352 Online ISSN: 1745-2651  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 August 2021 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-19  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 14 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการรายงานผลการประเมินตนเองระดับหลักสูตร  
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2563 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน มกราคม-มีนาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 15 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Lifecycle and Requirements for Digital Collection Management of Thai Theses and Dissertations 
ชื่อวารสาร Journal of Information Science Theory and Practice 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Korea Institute of Science and Technology Information 
ISBN/ISSN eISSN : 2287-4577 pISSN : 2287-9099  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 September 2019 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน September - November  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2019 
หน้า 52-64  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 16 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อวารสาร วิจัยราชภัฏพระนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 17 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ข้อมูลกะโหลกมนุษย์โดยใช้หลักการวิเคราะห์วัตถุสารสนเทศ 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 19 สิงหาคม 2564 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน กันยายน - ตุลาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 12-29  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 18 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Analysis of Research Data in Information Science Using Topic Modeling Method 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Center for Research on Plurality in the Mekong Region (CERP) Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 March 2021 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน January-April  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 19 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ระบบสืบค้นเชิงความหมายสำหรับข้อมูลงานวิจัยทางสารสนเทศศาสตร์ 
ชื่อวารสาร วารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 10 มีนาคม 2564 
ปีที่ 39  ฉบับที่
เดือน กรกฏาคม - กันยายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 20 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Metadata Schema for Managing Digital Data and Images of Thai Human Skulls 
ชื่อวารสาร Data 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN 2306-5729  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 November 2021 
ปีที่ ฉบับที่ 11 
เดือน 11  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 21 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ เชาวน์ปัญญาดิจิทัลสาหรับการสอนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
ชื่อวารสาร TLA Research Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ISBN/ISSN 1906-0793  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 14 
เดือน July-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 81-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 22 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์การซื้อขายจากความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN :2228-8457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2566 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 23 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Topic Modeling on Crowd Trading Ideas for Digital Asset Price Prediction 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Engineering & Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Roman Science Publications  
ISBN/ISSN ISSN: 2633-4828  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 January 2023 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 6-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Knowledge Organization of Historical Events in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 5 กันยายน 2562 
ชื่อการประชุม The Second International Conference on Social, Economy, Education, and Humanity (ICoSEEH 2019) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 5 กันยายน 2562 ถึง 7 กันยายน 2562  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia 
สถานที่จัดประชุม SKA Convention & Exhibition Center, Pekanbaru, Riau, Indonesia  จังหวัด/รัฐ Pekanbaru, Indonesia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ n/a  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ An Ontology Modeling for Drought Management Information System 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม Asia-Pacific Library & Information Education & Practice 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2556 ถึง 12 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Information and Communication Management Program, Khon Kaen University, Thailand 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 572  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Ontology-based Semantic Search System for Drought Management 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 29 ตุลาคม 2556 
ชื่อการประชุม The International Symposium on Natural Language Processing 2013 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 ตุลาคม 2556 ถึง 30 ตุลาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Sirindhorn International Institute of Technology (SIIT, Thammasat U., Thailand) National Electronics and Computer Technology Center (NECTEC, Thailand) Rangsit University (RSU, Thailand) Prince of Songkla University (PSU, Thailand) 
สถานที่จัดประชุม Merlin Beach Resort  จังหวัด/รัฐ Phuket 
Proceeding Paper Volume October 2013  Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 163-170  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of Intangible Cultural Heritage Knowledge Framework for Ontology Construction 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 กรกฎาคม 2556 
ชื่อการประชุม The 5th International Conference on Asia-Pacific Library and Information Education and Practice 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 10 กรกฎาคม 2556 ถึง 12 กรกฎาคม 2556  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University, Mahasarakham University, Chulalongkorn University 
สถานที่จัดประชุม Pullman Khon Kaen Raja Orchid  จังหวัด/รัฐ Khon Kaen 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 294-301  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of a Semantic Digital Library of Knowledge on Ethnic Groups in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2015 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 ธันวาคม 2558 ถึง 12 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Yonsei Graduate School and KiSTi 
สถานที่จัดประชุม ํYonsei University  จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 9469 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 348-349  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Robert B. Allen, Jane Hunter, Marcia L. Zeng / Springer 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ DIGITAL LITERACY SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN NORTH-EASTERN THAILAND. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม INTED2020 (14th annual International Technology, Education and Development Conference) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IATED 
สถานที่จัดประชุม Spain  จังหวัด/รัฐ Valencia (Spain) 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue 14 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 5369-5376  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IATED Academy 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

วิทยานิพนธ์และงานวิชาการที่ได้รับรางวัล
ชื่อผลงานที่ได้รับรางวัล ICH Knowledge Organization Systems based on Thesaurus Concept 
ชื่อรางวัล Best Paper Award 
หน่วยงาน/องค์กรที่มอบรางวัล The IEEE Technical Committee on Digital Libraries (TCDL)  วันที่รับมอบรางวัล 11 ธันวาคม 2556 
สถานที่จัด Le Méridien Bangalore Bangalore  ประเทศ/รัฐ Karnataka - 560 052, India.