2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ เชาวน์ปัญญาดิจิทัลสาหรับการสอนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2564 
วารสาร
     ชื่อวารสาร TLA Research Journal 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
     ISBN/ISSN 1906-0793 
     ปีที่ 2021 
     ฉบับที่ 14 
     เดือน July-December
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
     หน้า 81-97 
     บทคัดย่อ บทความนี้นาเสนอองค์ความรู้เชาวน์ปัญญาดิจิทัล ประกอบด้วยนิยามความหมาย กรอบแนวความคิดและองค์ประกอบของเชาวน์ปัญญาดิจิทัลสาหรับการสอน โดยใช้การวิเคราะห์สังเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเชาวน์ปัญญาดิจิทัลที่จาเป็นสาหรับการสอนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล โดยรวบรวมข้อมูลเอกสารจากฐานข้อมูลระดับนานาชาติ ในระยะเวลาย้อนหลัง 10 ปี จากจานวนทั้งหมด 23 เรื่อง พิจารณาคัดเลือกที่เกี่ยงข้องโดยตรงเกี่ยวกับกรอบเชาวน์ปัญญาดิจิทัลเพื่อการสอนพบว่ามีจานวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย บทความวิชาการ 6 เรื่อง บทความวิจัย 9 เรื่อง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบบันทึกข้อมูลเชิงคุณภาพจากการสังเคราะห์เอกสาร ผลการวิเคราะห์วรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง พบว่า แนวคิดเกี่ยวกับเชาวน์ปัญญาดิจิทัล ประกอบด้วย นิยาม และกรอบเชาวน์ปัญญาดิจิทัล และ สมรรถนะเชาวน์ปัญญาดิจิทัลสาหรับการสอน ที่จาเป็นสาหรับการสอนมากที่สุดคือ การรู้ดิจิทัล การใช้เทคโนโลยีดิจิทัล การสื่อสารดิจิทัล และการจัดการความเสี่ยงทางดิจิทัล นอกจากนี้ เชาวน์ปัญญาดิจิทัลของครูมีผลต่อการเรียนรู้ของนักเรียนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล ดังนั้นที่ผู้จัดการศึกษาควรสร้างความตระหนักในความจาเป็นที่ครูต้องมีเชาวน์ปัญญาดิจิทัลให้ได้ตามเกณฑ์มาตรฐาน และส่งเสริมให้มีการอบรมเชาวน์ปัญญาดิจิทัลแก่ครูอย่างต่อเนื่อง 
     คำสำคัญ เชาวน์ปัญญาดิจิทัล; เชาวน์ปัญญา; การสอน; สภาพแวดล้อมดิจิทัล; ครู; การวิเคราะห์เอกสาร 1 ผู้ 
ผู้เขียน
617080016-2 นาย ธีรเดช มานะกุล [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0