2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรเดช มานะกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEERADEJ MANAKUL
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนากรอบเชาวน์ปัญญาดิจิทัลเพื่อการสอนแบบสมาร์ตสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF DIGITAL INTELLIGENCE FRAMEWORK FOR SMART TEACHING FOR JUNIOR-HIGH SCHOOL TEACHERS 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 707/2561 (ที่ปรึกษาเดิม) ,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2563, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 227/2564 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติเค้าโครงช้าเป็นกรณีพิเศษ
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 2 มิถุนายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 227/2564
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ DIGITAL LITERACY SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN NORTH-EASTERN THAILAND. 
ชื่อวารสาร INTED2020 Proceedings 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร IATED Academy  
ISBN/ISSN 978-84-09-17939-8  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 13 March 2020 
ปีที่ 2020  ฉบับที่  
เดือน มีนาคม  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 5369  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ เชาวน์ปัญญาดิจิทัลสาหรับการสอนในสภาพแวดล้อมดิจิทัล 
ชื่อวารสาร TLA Research Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
ISBN/ISSN 1906-0793  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 25 ธันวาคม 2564 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 14 
เดือน July-December  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2564 
หน้า 81-97  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3
ชื่อบทความ Digital Intelligence among Countries of the Greater Mekong Subregion 
ชื่อวารสาร JOURNAL OF MEKONG SOCIETIES 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร abCenter for Research on Plurality in the Mekong Region Faculty of Humanities and Social Sciences, Khon Kaen University, Khon Kaen 40002, Thailand 
ISBN/ISSN 2697-6056  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 9 August 2021 
ปีที่ 2021  ฉบับที่ 17 
เดือน September-December  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า 1-20  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4
ชื่อบทความ SMART TEACHING PRACTICES OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS UNDER THE KKU SMART LEARNING PROJECT การสอนแบบสมาร์ตของครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ในโครงการนวัตกรรมการเรียนรู้แบบสมาร์ตของมหาวิทยาลัยขอนแก่น  
ชื่อวารสาร RRU Community Research Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีม 
ISBN/ISSN 2286-9581  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 May 2022 
ปีที่ 16  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - กันยายน  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ DIGITAL LITERACY SKILLS OF JUNIOR HIGH SCHOOL TEACHERS IN NORTH-EASTERN THAILAND. 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 13 มีนาคม 2563 
ชื่อการประชุม INTED2020 (14th annual International Technology, Education and Development Conference) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 2 มีนาคม 2563 ถึง 4 มีนาคม 2563  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม IATED 
สถานที่จัดประชุม Spain  จังหวัด/รัฐ Valencia (Spain) 
Proceeding Paper Volume 2020  Proceeding Paper Issue 14 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 5369-5376  Proceeding Paper Editors/edition/publisher IATED Academy 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper