2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 617080016-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ธีรเดช มานะกุล ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. THEERADEJ MANAKUL
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย ฉบับที่ 103/2561 ลงวันที่ 11 กันยายน 2561) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนากรอบเชาวน์ปัญญาดิจิทัลเพื่อการสอนแบบชาญฉลาดสำหรับครูระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) DEVELOPMENT OF DIGITAL INTELLIGENCE FRAMEWORK FOR SMART TEACHING FOR JUNIOR-HIGH SCHOOL TEACHERS 
รายละเอียด แบบ 1.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 707/2561 (ที่ปรึกษาเดิม) ,คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2563, คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 227/2564 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 29 ธันวาคม 2561
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 15 มกราคม 2562 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 6 พฤษภาคม 2563 ขออนุมัติเค้าโครงช้าเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 128/2563
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. อนุชา โสมาบุตร คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 227/2564