2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge Classification on Ethnic Groups in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 ธันวาคม 2559 
วารสาร
     ชื่อวารสาร CATALOGING & CLASSIFICATION QUARTERLY 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
     ISBN/ISSN 0163-9374 
     ปีที่ 55 
     ฉบับที่
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2560 
     หน้า 89-104 
     บทคัดย่อ This research aimed to analyze and develop a scope of knowledge and structure with respect to ethnic groups in Thailand. The research was conducted on the basis of the knowledge organization concept and principles of classification. This was a quality research that used content analysis method. It consisted of three processes: (1) identification of the scope of knowledge; (2) the development of knowledge classification and structure; and (3) evaluation and confirmation of the knowledge structure by experts. The research results provided the knowledge scope and structure of the ethnic groups in Thailand which comprises of 12 classes, 51 sub-classes, and 65 divisions. This knowledge structure can be used for ontology development or used as guidelines for subject headings and search terms in the information system.  
     คำสำคัญ Knowledge organization; knowledge classification; ethnic groups classification; ethnic groups ontology; Thailand 
ผู้เขียน
547080014-9 น.ส. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0