2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 547080014-9  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss JUTHATIP CHAIKHAMBUNG
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพัฒนาออนโทโลยีเชิงความหมายของความรู้เกี่ยวกับกลุ่มชาติพันธุ์ในประเทศไทย 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) Development of Semantic Ontology of Knowledge on ethnic groups in Thailand 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 18 พฤษภาคม 2556
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 23 พฤษภาคม 2556 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 24 มิถุนายน 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 9 สิงหาคม 2560 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 567/2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Knowledge Classification on Ethnic Groups in Thailand 
ชื่อวารสาร CATALOGING & CLASSIFICATION QUARTERLY 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Taylor & Francis 
ISBN/ISSN 0163-9374  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 December 2016 
ปีที่ 55  ฉบับที่
เดือน   ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2017 
หน้า 89-104  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อผลงานที่นำเสนอ Development of a Semantic Digital Library of Knowledge on Ethnic Groups in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2558 
ชื่อการประชุม 17th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2015 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 9 ธันวาคม 2558 ถึง 12 ธันวาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Yonsei Graduate School and KiSTi 
สถานที่จัดประชุม ํYonsei University  จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue 9469 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 348-349  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Robert B. Allen, Jane Hunter, Marcia L. Zeng / Springer 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper