2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Development of a Semantic Digital Library of Knowledge on Ethnic Groups in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 9 ธันวาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม 17th International Conference on Asia-Pacific Digital Libraries, ICADL 2015 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Yonsei Graduate School and KiSTi 
     สถานที่จัดประชุม ํYonsei University 
     จังหวัด/รัฐ Seoul, Korea 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 9 ธันวาคม 2558 
     ถึง 12 ธันวาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่) 9469 
     หน้าที่พิมพ์ 348-349 
     Editors/edition/publisher Robert B. Allen, Jane Hunter, Marcia L. Zeng / Springer 
     บทคัดย่อ This concept paper focuses on the development of a semantic digital library for ethnic group’s knowledge in Thailand. The research objectives include: 1) to analyze the scope and organize knowledge on ethnic groups in Thailand, 2) to develop ontology and metadata for the knowledge of ethnic groups in the country, and 3) to develop and assess the semantic digital library of the knowledge on ethnic groups in the country. The research and development method which comprises of a documentation analysis, a qualitative research, and a system development method will be used in the study.  
ผู้เขียน
547080014-9 น.ส. จุฑาทิพย์ ไชยกำบัง [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0