2012 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 647080013-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย ราชวิทย์ ทิพย์เสนา ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. RACHAWIT TIPSENA
    คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 89/2565 ประกาศ ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2565) (Pass as in the announcement No. 89/2022 on June 29, 2022) 
สถานภาพ 10  นักศึกษาปัจจุบัน สถานะปกติ     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การพยากรณ์ความต้องการของตลาดงานในอนาคตของอุตสาหกรรมดิจิทัล โดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์ข้อมูล 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) PREDICTION OF THE DIGITAL INDUSTRIES REQUIREMENTS FOR FUTURE WORK FORCES USING DATA ANALYTICS TECHNIQUE 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 เมษายน 2565
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 31 พฤษภาคม 2565 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 19 พฤศจิกายน 2565
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์
สถานะการส่งเล่ม -
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ศ.ดร. กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564