2012 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 42783   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. วิระพงศ์ จันทร์สนาม  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Wirapong Chansanam 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - คณะ / ไม่ระบุภาค -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ      
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
637080039-2  น.ส. สุมนา เชียงนางาม  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 322/2565  
637080015-6  น.ส. เอพร โมฬี  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 373/2563  
667080012-5  นาย ไพบูลย์ มะโนรมย์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ   
657080021-3  นาง บุหลัน กุลวิจิตร  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์น ที่ 455/2565  
655080048-9  น.ส. พรณิสา วัฒนศิริ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศาสตร์ แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 225/2566  
647080013-1  นาย ราชวิทย์ ทิพย์เสนา  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
รวมทั้งหมด 6 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
657080033-6  นาย เลิศชัย วาสนานิกรกุลชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2565  
655080053-6  Mr. JUNDOU LI  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ลุ่มน้ำโขงศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 233/2566  
655080031-6  น.ส. ชนิสรา มณีวงษ์  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ลุ่มน้ำโขงศึกษา แผน ก แบบ ก 2   ปริญญาโท ภาคปกติ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 233/2566  
647080012-3  น.ส. ฉัตรกมล อนนตะชัย  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1   ปริญญาเอก โครงการพิเศษ  คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 394/2564  
รวมทั้งหมด 4 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   10   รายการ   *ภาระงานเกิน
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Metadata Integration Framework for Data Integration of Socio-Cultural Anthropology Digital Repositories: A Case Study of Princess Maha Chakri Sirindhorn Anthropology Centre 
ชื่อวารสาร Informatics (ISSN: 2227-9709) 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Multidisciplinary Digital Publishing Institute. 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 23 April 2022 
ปีที่ 2022  ฉบับที่
เดือน ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2022 
หน้า 38  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพัฒนาออนโทโลยีคำแนะนำสำหรับบริการสนับสนุนการ วิจัยของสำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 18 มีนาคม 2565 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน เมษายน – มิถุนายน  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 3 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การสร้างแบบจำลองตามหัวข้อจากงานวิจัยด้านบรรณมิติในฐานข้อมูล Scopus ระหว่างปี ค.ศ. 2019-2023 
ชื่อวารสาร วารสารบรรณศาสตร์ มศว. 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
ISBN/ISSN ISSN 2673-0898 (ฉบับพิมพ์) ISSN 2651-0707 (ฉบับอิเล็กทรอนิกส์)  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 มีนาคม 2567 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 4 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Metadata Schema for Managing Digital Data and Images of Thai Human Skulls 
ชื่อวารสาร Data 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร MDPI (Basel, Switzerland) 
ISBN/ISSN 2306-5729  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 November 2021 
ปีที่ ฉบับที่ 11 
เดือน 11  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2021 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 5 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การวิเคราะห์ผลผลิตงานวิจัยสาขาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ในระดับสากลด้วยเทคนิคบรรณมิติและค่าความนิยมในสื่อสังคมทางวิชาการ  
ชื่อวารสาร วารสารวิจัย สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ISBN/ISSN 3027-6977  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 21 มีนาคม 2567 
ปีที่ 17  ฉบับที่
เดือน มกราคม - มิถุนายน 2567  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2567 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 6 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมสารสนเทศของช่างทอผ้ากลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 
ชื่อวารสาร วารสารร่มพฤกษ์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร มหาวิทยาลัยเกริก 
ISBN/ISSN 0125-7609  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 28 กุมภาพันธ์ 2565 
ปีที่ 40  ฉบับที่
เดือน พฤษภาคม - สิงหาคม   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า 189 - 206  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 7 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ พฤติกรรมการค้นคืนและเข้าถึงความรู้วัฒนธรรมผ้าทอกลุ่มชาติพันธุ์ไทยเขมร 
ชื่อวารสาร วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สำนักงานบริหารการวิจัย นวัตกรรมและการสร้างสรรค์ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ 
ISBN/ISSN 2586-8489  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 8 สิงหาคม 2565 
ปีที่   ฉบับที่  
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2565 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 8 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ การพยากรณ์ราคาสินทรัพย์ดิจิทัลด้วยการวิเคราะห์การซื้อขายจากความคิดเห็นในสื่อสังคมออนไลน์ 
ชื่อวารสาร วารสารสารสนเทศศาสตร์ 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN ISSN :2228-8457  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 27 มกราคม 2566 
ปีที่ 41  ฉบับที่
เดือน ตุลาคม-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2566 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 9 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Topic Modeling on Crowd Trading Ideas for Digital Asset Price Prediction 
ชื่อวารสาร International Journal of Applied Engineering & Technology 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Roman Science Publications  
ISBN/ISSN ISSN: 2633-4828  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 January 2023 
ปีที่   ฉบับที่
เดือน January  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า 6-12  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 10 (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ Developing a Linked Open Data Platform for Folktales in the Greater Mekong Subregion 
ชื่อวารสาร Emerging Science Journal 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร Universities and research institutions in Italy 
ISBN/ISSN 2610-9182  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 1 September 2023 
ปีที่ ฉบับที่
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2023 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Structure of Knowledge in the Culture of Weaving of Thai-Khmer Ethnic group 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 20 กันยายน 2565 
ชื่อการประชุม th International Conference on Information Science" (ICIS 2022) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 20 กันยายน 2565 ถึง 21 กันยายน 2565  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Universiti Teknologi Mara 
สถานที่จัดประชุม Royale Chulan Hotel  จังหวัด/รัฐ Pulau Pinang Malaysia 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 36  Proceeding Paper Editors/edition/publisher Professor Datuk Ts. Dr. Hajah Roziah Mohd Janor 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Abstract