2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วิจัยราชภัฏพระนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 14 
     ฉบับที่
     เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
     หน้า  
     บทคัดย่อ มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยประเภทหนึ่งที่มีเป้าหมาย บทบาทหน้าที่และพันธกิจตามกฎหมายที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดีหรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับมอบหมาย รวมจำนวน 8 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 แห่ง ผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาท้องถิ่นมี 3 ด้านคือ (1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้วิธีการระบบ มีปัจจัยด้าน Input 8 ข้อ Process มี 5 ข้อ Output มี 5 ข้อ และ Outcome มี 6 ข้อ (2) ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบด้านการผลิตบัณฑิต มี 13 ข้อ ด้านการวิจัย มี 17 ข้อ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มี 15 ข้อ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 13 ข้อ (3) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบด้านการผลิตบัณฑิต มี 20 ข้อ ด้านการวิจัย มี 18 ข้อ ด้านการบริการวิชาการ มี 18 ข้อ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี 13 ข้อ 
     คำสำคัญ ทุนมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ผู้เขียน
587080019-3 นาง บุษกร จันท์เทวนุมาส [ผู้เขียนหลัก]
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ปริญญาเอก โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0