2009-2015 ©
             Publication
Journal Publication
Title of Article การศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
Date of Acceptance 5 February 2019 
Journal
     Title of Journal วิจัยราชภัฏพระนคร 
     Standard TCI 
     Institute of Journal สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
     ISBN/ISSN  
     Volume 14 
     Issue
     Month กรกฎาคม - ธันวาคม
     Year of Publication 2019 
     Page  
     Abstract มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น เป็นมหาวิทยาลัยประเภทหนึ่งที่มีเป้าหมาย บทบาทหน้าที่และพันธกิจตามกฎหมายที่มุ่งเน้นการจัดการศึกษา การวิจัย และการบริการวิชาการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น บทความวิจัยนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยเพื่อพัฒนาตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น ดำเนินการโดยใช้วิธีการวิจัยเชิงคุณภาพโดยการสัมภาษณ์แบบเจาะลึกกับผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ อธิการบดีหรือตัวแทนจากมหาวิทยาลัยราชภัฏที่ได้รับมอบหมาย รวมจำนวน 8 คน ซึ่งเลือกแบบเจาะจงจาก 4 ภูมิภาค ๆ ละ 2 แห่ง ผลการวิจัยพบว่าตัวบ่งชี้ของมหาวิทยาลัยในด้านการพัฒนาท้องถิ่นมี 3 ด้านคือ (1) ตัวบ่งชี้ที่ใช้วิธีการระบบ มีปัจจัยด้าน Input 8 ข้อ Process มี 5 ข้อ Output มี 5 ข้อ และ Outcome มี 6 ข้อ (2) ตัวบ่งชี้ตามภารกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบด้านการผลิตบัณฑิต มี 13 ข้อ ด้านการวิจัย มี 17 ข้อ ด้านการบริการวิชาการแก่สังคม มี 15 ข้อ และด้านการทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม มี 13 ข้อ (3) ตัวบ่งชี้คุณลักษณะของคณาจารย์มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น พบด้านการผลิตบัณฑิต มี 20 ข้อ ด้านการวิจัย มี 18 ข้อ ด้านการบริการวิชาการ มี 18 ข้อ และด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม มี 13 ข้อ 
     Keyword ทุนมนุษย์ การจัดการทุนมนุษย์ ตัวบ่งชี้มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
Author
587080019-3 Mrs. BUSSAKORN CHANTEWANUMAS [Main Author]
Humanities and Social Sciences Doctoral Degree

Reviewing Status มีผู้ประเมินอิสระ 
Status ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
Level of Publication ชาติ 
citation true 
Part of thesis true 
Attach file
Citation 0