2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 587080019-3  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาง บุษกร จันท์เทวนุมาส ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mrs. BUSSAKORN CHANTEWANUMAS
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
แผนการศึกษา สารสนเทศศึกษา แบบ 2.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศฉบับที่ 71/2562 ประกาศ ณ วันที่ 6 มิถุนายน 2562) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (ไทย) ตัวแบบการจัดการทุนมนุษย์สำหรับมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์ (อังกฤษ) Human Capital Management Model in the University for Local Development 
รายละเอียด แบบ 2.1 คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 460/2559 (ที่ปรึกษาเดิม), คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 288/2561 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 24 ธันวาคม 2559
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 20 มกราคม 2560 สอบผ่าน
D อนุมัติเค้าโครง 15 มิถุนายน 2560
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 26 กันยายน 2562 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาง กุลธิดา ท้วมสุข คำสั่งคณะมนุษยศาสตร์ฯ ที่ 288/2561
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การศึกษาตัวบ่งชี้ความเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น 
ชื่อวารสาร วิจัยราชภัฏพระนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร  
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 5 กุมภาพันธ์ 2562 
ปีที่ 14  ฉบับที่
เดือน กรกฎาคม - ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2562 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ