2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The association between GPX3 gene polymorphism (rs1946234) and diabetes mellitus in Thais 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 11 ธันวาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม Pan-Asian Biomedical Sciences Conference  
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม the ASIA-International Biomedical Science Consortium 
     สถานที่จัดประชุม Hong Kong Science Park, Shatin, Hong Kong Special Administrative Region 
     จังหวัด/รัฐ Shatin, Hong Kong 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 11 ธันวาคม 2557 
     ถึง 12 ธันวาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Introduction: Diabetes mellitus (DM) is a major risk factor for cardiovascular diseases (CVD). It is characterized by chronic hyperglycemia resulting from defects in insulin action (insulin resistance) and insulin secretion. The prevalence of DM in Thai population is 280 cases per 100,000 individuals. Oxidative stress plays major role in the pathogenesis of DM by induction of -cell dysfunction and insulin resistance. Glutathione peroxidase-3 (GPX3) is one of the prominent antioxidant enzymes involving in the detoxification of hydrogen peroxide and lipid hydro-peroxides, the causes of insulin resistance. The GPX3 mRNA is found in kidney, lung heart, liver, and adipose tissue. Genetic polymorphism within GPX3 promoter region (rs1946234; -1006A>C) has been reported to alter the expression of GPX3 that may implicate in insulin resistance. However, the association of GPX3 gene polymorphism with DM has remained undetermined. The aim of this study was therefore to investigate the association between GPX3 gene polymorphism (rs1946234) and DM in Thais. Method: A total of 397 community-based Thai subjects (average age ± SD: 51.6±10.1 years; 242 males and 155 females) were recruited, divided into 376 non-DM and 21 DM individuals, and determined for biological parameters. GPX3 gene polymorphism (rs1946234) was determined in genomic DNA using allele specific polymerase chain reaction (AS-PCR) technique. Result: The respective frequencies of A and C alleles in studied subjects were 85.0% and 15.0%. As compared with AA genotype, C allele carriers had significantly higher fasting blood sugar (FBS) level (p=0.035), but presented with significantly lower low-density lipoprotein cholesterol (LDL-C) level (p=0.034). There were no differences for other lipid parameters, serum high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP), and malondialdehyde (MDA) levels among different genotype groups. By comparing between non-DM and DM individuals, the C allele carriers were found to associate with the increase risk of DM with OR = 3.08 (95% CI 1.27-7.47). However, despite showing association with LDL-C level, this polymorphism presented no association with dyslipidemia. Conclusion: This study demonstrated the association of GPX3 genetic variation, rs1946234, with the increase risk of DM. This might result from the lower level of GPX3 expression and oxidative protection in C carriers.  
ผู้เขียน
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
517100018-9 น.ส. ปรารถนา ยงสกุลชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
535100001-4 นาย ปานศักดิ์ ปีติเวช ธุระกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ
545090015-7 น.ส. ศศิธร ไขชัยภูมิ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0