2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Superoxide dismutase 2 gene (SOD2) polymorphisms and metabolic syndrome in Thai cigarette smokers 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 22 มกราคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม International Conference on “Research for Social Devotion” In Commemoration of the 50th Anniversary of Khon Kaen University, Thailand 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม Poj Sarasin Bullding, Khon Kaen University 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 22 มกราคม 2558 
     ถึง 23 มกราคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Introduction: Cigarette smoking related oxidative stress contributes to the risk of metabolic syndrome (MetS). MetS is one of the major contributing factors for cardiovascular disease (CVD). Superoxide dismutase 2 (SOD2) is a mitochondrial antioxidant enzyme that catalyzes the dismutation of superoxide into hydrogen peroxide (H2O2). Genetic polymorphism of SOD2, rs4880 (T47C), has been reported that leads to the change of amino acid Val at position 16 to Ala and alters the secondary structure of mitochondrial targeting sequence of SOD2. The SOD2 with Ala16 is more efficiently imported into the mitochondrial matrix. Although the association between rs4880 and MetS component has been reported, it may also be modified by smoking. Objective: The objective of this study was to investigate the association of SOD2 gene polymorphism (rs4880) with the risk of MetS in Thai cigarette smokers. Method: A total of 212 Thai cigarette smokers with mean age 54.4±10.0 years including 54 former-smokers and 158 current-smokers were recruited. The prevalence of MetS was determined according to modified National Cholesterol Education Program III criteria. SOD2 gene polymorphism rs4880 was determined in genomic DNA using allele specific polymerase chain reaction (AS-PCR) technique. Result: Among cigarette-smokers, the respective frequencies of T and C alleles for SOD2 were 73.1% and 26.9%. The SOD2 rs4880-C allele carriers were associated with an increased risk of MetS (OR = 1.99; 95%CI 1.08-3.70) and also had higher levels of waist/hip ratio, serum triglycerides (TG), and TG/HDL-C ratio than in TT subjects (p=0.027, 0.002, and 0.019, respectively). Conclusion: The present study demonstrated the association of SOD2 gene polymorphism rs4880 with the risk of MetS in Thai cigarette smokers.  
ผู้เขียน
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
517100018-9 น.ส. ปรารถนา ยงสกุลชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
535100001-4 นาย ปานศักดิ์ ปีติเวช ธุระกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ
545090015-7 น.ส. ศศิธร ไขชัยภูมิ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0