2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ The effect of PON1 Gln192Arg polymorphism (rs662) on oxidative stress in Thai females 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 16 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม the International Medical Sciences Conference 2014 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม The Faculty of Associated Medical Sciences, Khon Kaen University 
     สถานที่จัดประชุม the Pullman Khon Kaen Raja Orchid Hotel in Khon Kaen, Thailand 
     จังหวัด/รัฐ Khon Kaen, Thailand 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 15 กรกฎาคม 2557 
     ถึง 17 กรกฎาคม 2557 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่)
     Issue (เล่มที่)
     หน้าที่พิมพ์
     Editors/edition/publisher
     บทคัดย่อ Introduction: Oxidative stress contributes to the pathogenesis of cardiovascular diseases (CVD), diabetes, and aging. It causes oxidative-damage to protein, lipid, and DNA. Lipid peroxidation resulting from free radical-induced oxidation can lead to the destruction of cell/organellar membranes and lipoproteins. Paraoxonase 1(PON1) is a high density lipoprotein (HDL)-associated antioxidant enzyme. It protects cell membrane and lipoproteins from oxidative damage. Studies have suggested that estrogen prevents women from CVD. Estrogen also induces anti-oxidative activity of PON1. Despite, there is a high incidence of CVD in Asian women which may involve genetic-associated risk factors. Genetic polymorphism within PON1 that changes amino acid 192 (Gln192Arg) alters the enzymetic protection on low-density lipoprotein (LDL) from oxidation; the Gln form is the most protective, whereas Arg is associated with a higher risk of CVD. The aim of present study was to investigate the effect of PON1-Gln192Arg polymorphism on lipid peroxidation in Thai females. Method: A total of 138 Thai females, never-smokers, normal function tests for liver and kidney, were recruited. The PON1-Gln192Arg polymorphism was determined using allele-specific polymerase chain reaction (AS-PCR) technique. Blood level of malondialdehyde (MDA) as lipid-peroxidation marker was measured by thiobarbituric acid method. Result: The respective genotype frequencies in studied subjects for Gln/Gln, Gln/Arg, and Arg/Arg were 10.9%, 44.2%, and 44.9%, with allele frequencies of Gln and Arg were 33.0% and 67.0%. As compared with Gln/Gln genotype, Arg/Arg group had significantly higher blood MDA level (p=0.022). There were no differences for lipid profile, serum high-sensitive C-reactive protein (hs-CRP) level, and white blood cell count among different genotype groups. Conclusion: This study demonstrated the effect of PON1 genetic variations on lipid peroxidation by which Arg/Arg genotype have less protective effect than Gln/Gln. The PON1 Arg/Arg may therefore increase the risk of oxidative stress-related diseases in Thai women, at least in the present study.  
ผู้เขียน
557100024-8 น.ส. นิสา เดชาราชกุล [ผู้เขียนหลัก]
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
517100018-9 น.ส. ปรารถนา ยงสกุลชัย
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
557100026-4 น.ส. อิงครัตน์ ศรุติไพบูลย์
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
577100010-1 น.ส. รุจิกรณ์ รัตนธรรม
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาเอก ภาคปกติ
535100001-4 นาย ปานศักดิ์ ปีติเวช ธุระกิจ
บัณฑิตวิทยาลัย ปริญญาโท ภาคปกติ
545090015-7 น.ส. ศศิธร ไขชัยภูมิ
คณะเทคนิคการแพทย์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบ Proceeding Abstract 
รูปแบบการนำเสนอ Poster 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0