2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of Multidimensional Test of a Reasoning Ability and Literacy of 6th Grade students  
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 1905-9574 
     ปีที่ 10 
     ฉบับที่ ฉบับพิเศษ 
     เดือน กรกฎาคม-กันยายน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า
     บทคัดย่อ ปัจจุบันแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผลในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เป็นแบบทดสอบที่มุ่งวัดความสามารถด้านใดด้านหนึ่ง ซึ่งการให้เหตุผลก็พบว่าจะต้องใช้ความสามารถด้านภาษาเข้ามา เพื่อให้เห็นความชัดเจนของการให้เหตุผลมากขึ้น และการให้เหตุผลด้วยภาษาที่ถูกต้องเหมาะสมนั้นก็ถือเป็นสิ่งสำคัญในการดำรงชีวิตในสังคมเช่นกัน งานวิจัยนี้ผู้วิจัยมุ่งศึกษาและมีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) พัฒนาแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 2) ตรวจสอบคุณภาพของแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ 3) สร้างเกณฑ์ปกติของแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาที่ 6 โดยมีเนื้อหา ได้แก่ วิทยาศาสตร์และสิ่งแวดล้อม การดำเนินชีวิต และสังคมและเศรษฐศาสตร์ และมีมิติที่ศึกษา 2 มิติ คือ ความสามารถด้านเหตุผลและภาษา กลุ่มตัวอย่างคือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2558 สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่นเขต 1 จำนวน 1,230 คน ได้มาจากการสุ่มแบบแบ่งชั้น ตามขนาดโรงเรียน เครื่องมือที่ใช้ใน การวิจัย คือ แบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรม สำเร็จรูปคอมพิวเตอร์ผลการวิจัยพบว่า แบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สร้างขึ้นจำนวน 49 ข้อ จากตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหาโดยผู้เชี่ยวชาญ และและค่าความเที่ยงแบบสอดคล้องภายในด้วยวิธีสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ทำให้มีข้อสอบผ่านเกณฑ์จำนวน 47 ข้อ คัดเลือกไว้จำนวน 30 ข้อ ผลการหาคุณภาพแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษาที่ทดสอบคุณภาพของแบบทดสอบแบบพหุมิติที่มีลักษณะสอดคล้องภายในข้อสอบ ระหว่างความสามารถด้านเหตุผลและภาษา จำนวน 6 ข้อ ข้อสอบวัดความสามารถด้านเหตุผลมากกว่าความสามารถด้านภาษาอย่างชัดเจน จำนวน 14 ข้อ ข้อสอบวัดความสามารถด้านภาษามากกว่าความสามารถด้านเหตุผลอย่างชัดเจน จำนวน 10 ข้อ ผลการวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ของข้อสอบวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา พบว่าส่วนใหญ่มีค่าความยากปานกลางค่อนข้างสูงเหมาะสำหรับผู้สอบที่มีความสามารถปานกลางค่อนข้างสูง ผลการสร้างเกณฑ์ปกติ พบว่าเป็นแบบอิงเกณฑ์ โดยการนำคะแนนที่ตรวจให้คะแนนแบบ 0,1 คูณด้วยน้ำหนักองค์ประกอบที่ได้จาก Multidimensional Model ได้เป็นคะแนนความสามารถที่แท้จริง ส่วนใหญ่นักเรียนมีความสามารถด้านเหตุผลและภาษาอยู่ในระดับค่อนข้างสูงไปถึงสูง และการแปลความหมายคะแนน พบว่า นักเรียนส่วนใหญ่มีความสามารถที่แท้จริงอยู่ในระดับสูง Currently, the instruments for reasoning ability measurement for sixth graders mostly aim to measure a certain ability of students. However, in order to give a clear reason, there must also be literacy involved in the process. Therefore, reasoning using appropriate literacy is considered important for living in a society. As a result, the purposes of this research were to Fist, develop multidimensional test to measure reasoning ability and literacy. Second, validate the quality of the multidimensional test. Last, create the norms and interpret the scores from the multidimensional measurement concerning reasoning ability and literacy of sixth graders. The study consisted of two dimensions including reasoning ability dimension and literacy dimension. The sample was 1,230 students in sixth grade in the academic year of 2015 from schools under Khon Kaen Primary Educational Service Area Office 1. The sample students were selected with stratified random sampling using school sizes as strata. The instrument was multidimensional test. The data was analyzed by the instant computer program. The results found that this multidimensional test included 49 items but there were selected 30 items by consideration from the content valid and the internal reliable by using Cronbach’s Alpha coefficient. This developed multidimensional test had 6 items consistency both reasoning ability and literacy. There were 14 items which are more reasoning ability than the literacy proficiency and 10 items which are more literacy proficiency than reasoning ability. The items were qualified checked by multidimensional analysis and factor loading of the item analysis to confirm the structure. The internal reliable was 0.745 by using Cronbach’s Alpha coefficient and validated by the result of Known Group technique. All items showed that the difficulty of this dimensional test almost high distributed. Considering the overall test suited to the moderate examinee. The norm and the interpreted score presented there was 4 scale criterion references: high, rather high, low, rather low. Almost student is high level in reasoning and in rather high level literacy in true ability. In the overview of the reasoning and literacy abilities is high in students’ true abilities.  
     คำสำคัญ คุณภาพแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา, The quality of multidimensional test for reasoning ability and literacy measurement 
ผู้เขียน
565050142-6 น.ส. ภัทราภรณ์ วรชิน [ผู้เขียนหลัก]
คณะศึกษาศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0