2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565050142-6  ระดับการศึกษา ปริญญาโท โครงการพิเศษ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ภัทราภรณ์ วรชิน ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss PATTARAPORN WORACHIN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา ประเมินผลและวิจัยการศึกษา  คณะ คณะศึกษาศาสตร์ 
แผนการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน 411711 (ผลจาก AVS) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) เรื่อง การพัฒนาแบบทดสอบวัดความสามารถด้านเหตุผล สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 : การประยุกต์ใช้ทฤษฎีการตอบสนองข้อสอบแบบพหุมิติ 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE DEVELOPMENT OF A REASONING ABILITY TEST OF GRADE 6 STUDENTA AN APPLICATION OF MULTIDIMENSIONAL ITEM THEORY 
รายละเอียด การวัดและประเมินผลการศึกษา แผน ก แบบ ก2 ป.โท โครงการพิเศษ 
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 2 กุมภาพันธ์ 2558 คำสั่ง ศศ.บศ. 986/2558 ลว. 27 มกราคม 2558
D อนุมัติเค้าโครง 25 กุมภาพันธ์ 2558
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 27 กรกฎาคม 2558 คำสั่ง ศศ.บศ. 336/2558 ลว. 9 กรกฎาคม 2558
F แจ้งผลสอบ 3 สิงหาคม 2558 Excellent
F วิทยานิพนธ์/การศึกษาอิสระ เสร็จสิ้นสมบูรณ์ 2 ตุลาคม 2558 เสนอ กก.คณะอนุมัติจบ เมื่อ 19 ต.ค. 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 1 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. พัชรี จันทร์เพ็ง
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
ทุนอุดหนุนและสนับสนุนการทำวิทยานิพนธ์
ปีการศึกษา/ภาค ปีการศึกษา 2557 ภาคปลาย             รหัสทุน 57251110
รายงานความก้าวหน้า
รายการติดตาม
การยื่นเรื่องเบิกเงิน

* ชี้ที่รายการเพื่อดูรายละเอียด
รายการติดตาม
การโอนเงิน 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ การพัฒนาแบบทดสอบพหุมิติวัดความสามารถด้านเหตุผลและภาษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 The Development of Multidimensional Test of a Reasoning Ability and Literacy of 6th Grade students  
ชื่อวารสาร วารสารศึกษาศาสตร์ ฉบับวิจัยบัณฑิตศึกษา 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 1905-9574  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 29 กันยายน 2558 
ปีที่ 10  ฉบับที่ ฉบับพิเศษ 
เดือน กรกฎาคม-กันยายน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ