2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Capability of sweet sorghum stalks as supporting materials for yeast immobilization to produce ethanol under various fermentation processes 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 14 พฤศจิกายน 2557 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Journal of the Taiwan Institute of Chemical Engineers 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร Elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 49 
     ฉบับที่  
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 79-84 
     บทคัดย่อ Unpeeled sweet sorghum stalk (SSS) pieces sizing 6 to 20-mm diameter and 6-mm thick were used as carriers for Saccharomyces cerevisiae NP 01 immobilization to produce ethanol. The diluted sweet sorghum juice containing 100 g l-1 of total sugar without nutrient supplementation was found to be a suitable medium for yeast cell immobilization and 18 h incubation time was sufficient for immobilization process on the SSS pieces. In repeated-batch ethanol fermentation from sweet sorghum juice (240 g l-1 of total sugar) at 30 oC, the average ethanol concentration (P), productivity (QP) and yield (YP/S) by the immobilized yeast cells were 93.4 g l-1, 1.30 g l-1h-1 and 0.47 g g-1, respectively. When the continuous system was operated in a double-tubular packed-bed bioreactor with 50% bed volume, the average P, QP and YP/S were comparable to those of the repeated-batch fermentation. Under 6 g l-1 of yeast extract supplementation, the P, QP and YP/S markedly increased to 105.7 g l-1, 2.43 g l-1 h-1 and 0.52 g g-1, respectively at the dilution rate of 0.023 h-1. These results demonstrated that the unpeeled SSS pieces were successfully used as low-cost carriers for yeast cell immobilization to produce ethanol under both repeated-batch and continuous systems. 
     คำสำคัญ Cell immobilization, Continuous fermentation, Repeated-batch fermentation, Saccharomyces cerevisiae, Sweet sorghum stalk 
ผู้เขียน
537160011-9 นาย พงษ์เทพ อริยเจริญวงศ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเทคโนโลยี ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0