2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2557 
การประชุม
     ชื่อการประชุม แถลงผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปั 2554 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     สถานที่จัดประชุม โรงแรมมารวยการ์เดนส์ 
     จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2554 
     ถึง 30 มิถุนายน 2554 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 2554 
     Issue (เล่มที่) 978-974-403-784 
     หน้าที่พิมพ์ 29-38 
     Editors/edition/publisher กรมหม่อนไหม 
     บทคัดย่อ
ผู้เขียน
497030002-1 น.ส. นพพร กองพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0