2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 497030002-1  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. นพพร กองพันธ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss NOPPORN KONGPUN
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา รายวิชาในสาขาวิชาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
แผนการศึกษา พืชสวน แบบ 2(1)  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ฉบับที่ 46/2550 ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2550) 
สถานภาพ   รอการตีพิมพ์      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) การพัฒนาประชากรและการถ่ายทอดลักษณะคุณภาพผลและปริมาณแอนโทไซยานิน 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) POPULTION IMPROVEMENT AND INHERITANCE IN FRUIT QUALITIES AND ANTHOCYANIN CONTENT IN MULBERRY 
รายละเอียด ดร.สาน วิไล เป็นที่ปรึกษาร่วม ขอลาพักการศึกษา ภาคต้น เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2555 
รายการติดตาม
D สอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.30) 25 พฤษภาคม 2550
D ผลสอบวัดคุณสมบัติ/ประมวลความรู้ (บว.32) 28 พฤษภาคม 2550 สอบผ่าน S
D อนุมัติเค้าโครง 5 สิงหาคม 2552
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 21 เมษายน 2557
F แจ้งผลสอบ 22 เมษายน 2557
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 30 เมษายน 2557
F รับรองการแก้ไข 12 พฤษภาคม 2557
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 30 พฤษภาคม 2557 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D แก้ไขก่อนเข้าปก
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ คำสั่งคณะเกษตรฯ ที่ 340/2549 ลว 3 ก.ค. 49
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
ผศ.ดร. ปรียา หวังสมนึก คำสั่งคณะเกษตรฯ ที่ 170/51 ลว 10/04/51
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2552 
ปีที่ 37  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
หน้า 79-84  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2557 
ชื่อการประชุม แถลงผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปั 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมารวยการ์เดนส์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
Proceeding Paper Volume 2554  Proceeding Paper Issue 978-974-403-784 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 29-38  Proceeding Paper Editors/edition/publisher กรมหม่อนไหม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper