2009-2015 ©
Data Real time
             ประวัติอาจารย์ระดับบัณฑิตศึกษา
ข้อมูลอาจารย์
รหัสอาจารย์ 2951   สังกัดมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ชือนามสกุล(ไทย) รศ.ดร. อำนวย คำตื้อ  ชือนามสกุล(อังกฤษ) Assoc. Prof. Dr. Amnouy Kamtuo 
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา พืชศาสตร์และทรัพยากรการเกษตร สาขาพืชสวน  คณะ คณะเกษตรศาสตร์ 
ความเชี่ยวชาญพิเศษ การผลิต การขยายพันธุ์ และการปรับปรุงพันธุ์พืช เทคโนโลยีชีวภาพทางพืช การรวบและการอนุรักษ์พันธุ์พืช     
 
 
ข้อมูลอาจารย์
ประเภทหลักสูตร วิทยานิพนธ์
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ประเภทหลักสูตร การศึกษาอิสระ
ที่ปรึกษาหลัก
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
ที่ปรึกษาร่วม
รหัสนักศึกษา ชื่อ-นามสกุล คณะ สาขา/แผนการศึกษา ระดับการศึกษา สถานภาพ คำสั่ง
รวมทั้งหมด 0 รายการ
รวมทั้งหมด   0   รายการ
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความ ปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
ISBN/ISSN 0125-0485  วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2552 
ปีที่ 37  ฉบับที่ พิเศษ 
เดือน   ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
หน้า 79-84  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ (ร่วมเขียน)
ชื่อบทความที่เผยแพร่ คุณภาพและปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 28 กรกฎาคม 2557 
ชื่อการประชุม แถลงผลงานวิจัยหม่อนไหม ประจำปั 2554 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 28 มิถุนายน 2554 ถึง 30 มิถุนายน 2554  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม กรมหม่อนไหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมมารวยการ์เดนส์  จังหวัด/รัฐ กรุงเทพ 
Proceeding Paper Volume 2554  Proceeding Paper Issue 978-974-403-784 
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 29-38  Proceeding Paper Editors/edition/publisher กรมหม่อนไหม 
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper