2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ปริมาณแอนโทไซยานินในหม่อนผล 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 15 ธันวาคม 2552 
วารสาร
     ชื่อวารสาร แก่นเกษตร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     ISBN/ISSN 0125-0485 
     ปีที่ 37 
     ฉบับที่ พิเศษ 
     เดือน
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2552 
     หน้า 79-84 
     บทคัดย่อ
     คำสำคัญ หม่อนผล ปริมาณแอนโทไซยานินทั้งหมด สารพฤกษเคมี 
ผู้เขียน
497030002-1 น.ส. นพพร กองพันธ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเกษตรศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation ไม่มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0