2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน ของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
     มาตรฐานของวารสาร TCI 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 19 
     ฉบับที่
     เดือน กันยายน-ธันวาคม
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
     หน้า  
     บทคัดย่อ  
     คำสำคัญ ผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2, ความเครียด, เหตุการณ์ในชีวิตที่สำคัญ 
ผู้เขียน
565110015-0 น.ส. ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์ [ผู้เขียนหลัก]
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปริญญาโท ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์ 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0