2009-2015 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสนักศึกษา 565110015-0  ระดับการศึกษา ปริญญาโท ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) น.ส. ชลวิภา สุลักขณานุรักษ์ ชือนามสกุล(อังกฤษ) Miss CHONVIPA SULUKANANURUK
ภาควิชา/สาขาวิชา/กลุ่มวิชา - ยังไม่กำหนด -  คณะ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
แผนการศึกษา โภชนศาสตร์เพื่อสุขภาพ แผน ก แบบ ก 2  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ผ่าน 411711) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา      
 
 
วิทยานิพนธ์
ชื่อวิทยานิพนธ์ (ไทย) ความสัมพันธ์ของภาวะซึมเศร้า ความเครียด กับการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 
ชื่อวิทยานิพนธ์ (อังกฤษ) THE ASSOCIATION OF DEPRESSION , STREES AND GLYCEMIC CONTROL IN DIABETIC PATIENTS ATTENDING THE DIABETES CLINIC OF NAMPONG HOSPITAL, KHON KAEN PROVINCE 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 9 ตุลาคม 2557
D อนุมัติเค้าโครง 10 พฤศจิกายน 2557 ที่ ศธ.0514.11.1/5293 ลว.10 พฤศจิกายน 2557
D สอบ วพ กศ ครั้งที่ 1 11 สิงหาคม 2558
F แจ้งผลสอบ 20 สิงหาคม 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/4081 ลว.20 สิงหาคม 2558
F รับรองการแก้ไข 14 กันยายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/4523 ลว.14 กันยายน 2558
D เปลี่ยนชื่อ วพ กศ 14 กันยายน 2558 ที่ ศธ.0514.11.1/4522 ลว.14 กันยายน 2558
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 19 ตุลาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว (Ready to return for binding) D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
รศ. เบญจา มุกตพันธุ์ คำสั่งคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ 320/2557 ลว.30 กรกฎาคม 2557
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ ความเครียดของผู้ป่วยเบาหวานชนิดที่ 2 ที่มารับการรักษาที่คลินิกเบาหวาน ของโรงพยาบาลน้ำพอง จังหวัดขอนแก่น 
ชื่อวารสาร วารสารโรงพยาบาลสกลนคร 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร โรงพยาบาลสกลนคร 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 20 ตุลาคม 2558 
ปีที่ 19  ฉบับที่
เดือน กันยายน-ธันวาคม  ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2559 
หน้า   การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ได้รับการตอบรับให้ตีพิมพ์  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ Association of Nutritional Status with HbA1c Level among Type 2 Diabetic Patients attending a District Hospital in Thailand 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 21 ตุลาคม 2558 
ชื่อการประชุม the 6th International Conference on Nutrition and Physical Activity 2015 (NAPA2015) 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 21 ตุลาคม 2558 ถึง 24 ตุลาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม Taiwan Association for Food Protection (TAFP) and Taiwan Society for Sports Nutrition,TSSN  
สถานที่จัดประชุม GIS NTU Convention Center  จังหวัด/รัฐ Taipei, Taiwan 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ 85  Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Abstract