2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Apatite formation on calcined kaolin-white Portland cement geopolymer 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 กุมภาพันธ์ 2558 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials Science and Engineering: C 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2015 
     ฉบับที่ 51 
     เดือน June
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 1-6 
     บทคัดย่อ In this study, calcined kaolin-white Portland cement geopolymer was investigated for use as biomaterial. Sodium hydroxide and sodium silicate were used as activators. In vitro test was performed with simulated body fluid (SBF) for bioactivity characterization. The formation of hydroxyapatite bio-layer on the 28-day soaked samples surface was tested using SEM, EDS and XRD analyses. The results showed that the morphology of hydroxyapatite was affected by the source material composition, alkali concentration and curing temperature. The calcined kaolin-white Portland cement geopolymer with relatively high compressive strength could be fabricated for use as biomaterial. The mix with 50% white Portland cement and 50% calcined kaolin had 28-day compressive strength of 59.0 MPa and the hydroxyapatite bio-layer on the 28-day soaked sample surface was clearly evident. 
     คำสำคัญ Geopolymer; Apatite; Simulated body fluid; Kaolin; White Portland cement 
ผู้เขียน
557040010-2 นาย แสงสุรีย์ พังแดง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0