2012 ©
Record not found.
             ประวัตินักศึกษาบัณฑิตวิทยาลัย
ทะเบียนนักศึกษา
รหัสประจำตัวนักศึกษา 557040010-2  ระดับการศึกษา ปริญญาเอก ภาคปกติ 
ชือนามสกุล(ไทย) นาย แสงสุรีย์ พังแดง ชือนามสกุล(อังกฤษ) Mr. SAENGSUREE PANGDAENG
    คณะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
แผนการศึกษา วิศวกรรมโยธา แบบ 1.1  ความสามารถทาง ภาษาต่างประเทศ ผ่าน (ตามประกาศบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับที่ 83/2556 ลงวันที่ 27 กันยายน 2556) 
สถานภาพ 40  สำเร็จการศึกษา     
 
 
ดุษฎีนิพนธ์
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(ไทย) การศึกษาวัสดุจีโอโพลิเมอร์ดินขาวเผาเพื่อใช้เป็นวัสดุชีวภาพ 
ชื่อดุษฎีนิพนธ์(อังกฤษ) STUDY OF CALCINED KAOLINITE GEOPOLYMER FOR USE AS BIOMATERIAL 
รายละเอียด  
รายการติดตาม
D สอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 27 กุมภาพันธ์ 2557 วันที่สอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
D อนุมัติเค้าโครง 3 เมษายน 2557 วันที่อนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์
วันที่ส่งเล่มสมบูรณ์ 24 ธันวาคม 2558 
สถานะการส่งเล่ม สิ้นสุดการตรวจ น.ศ.รับไปเข้าเล่มแล้ว D
A= นักศึกษารับกลับไปแก้ไขแล้ว, B=ให้นักศึกษารับกลับไปแก้ไข, C=ให้นักศึกษารับไปเข้าเล่ม, D=นักศึกษารับไปเข้าเล่มแล้ว
 
 
อาจารย์ที่ปรึกษา
อาจารย์ที่ปรึกษา
นาย ปริญญา จินดาประเสริฐ คำสั่งคณะวิศวะฯที่ 447/2555 ลว. 28 พฤษภาคม 2555
อาจารย์ที่ปรึกษาร่วม
-
 
 
 
 
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 1
ชื่อบทความ Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive 
ชื่อวารสาร Materials and Design 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 July 2013 
ปีที่ 2014  ฉบับที่ 53 
เดือน January  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 269–274  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ 2
ชื่อบทความ Apatite formation on calcined kaolin-white Portland cement geopolymer 
ชื่อวารสาร Materials Science and Engineering: C 
หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
ISBN/ISSN   วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 24 February 2015 
ปีที่ 2015  ฉบับที่ 51 
เดือน June  ปี ค.ศ. ที่พิมพ์ 2015 
หน้า 1-6  การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว  วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 1
ชื่อผลงานที่นำเสนอ โครงสร้างทางจุลภาคของจีโอโพลิเมอร์เพสต์จากดินขาวเผาแทนที่ด้วยปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ขาว  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 กรกฎาคม 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 20  
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 8 กรกฎาคม 2558 ถึง 10 กรกฎาคม 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมเดอะซายน์ พัทยาเหนือ  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี 
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Oral  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเผยแพร่ในรูปการประชุมวิชาการ 2
ชื่อผลงานที่นำเสนอ The Innovative Used of Geopolymer in Biomaterials for Implant 
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 12 มิถุนายน 2558 
ชื่อการประชุม การประชุมวิชาการโครงการปริญญาเอกกาญจนาภิเษกครั้งที่ 16 
วัน/เดือน/ปี ที่จัดประชุม 11 มิถุนายน 2558 ถึง 13 มิถุนายน 2558  หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย(สกว.) 
สถานที่จัดประชุม โรงแรมจอมเทียน ปาล์ม บีช รีสอร์ท เมืองพัทยา  จังหวัด/รัฐ ชลบุรี  
Proceeding Paper Volume Proceeding Paper Issue
Proceeding Paper หน้าที่พิมพ์ Proceeding Paper Editors/edition/publisher  
การประเมินบทความ (Peer Review) ไม่มีผู้ประเมินอิสระ  มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบการนำเสนอ Poster  รูปแบบ Proceeding Full paper 

การเดินทางไปต่างประเทศ
ประเภทของกิจกรรมที่เข้าร่วม ทำวิจัย  ระยะเวลาที่เข้าร่วม  
วัน/เดือน/ปีที่ออกเดินทาง 5 July 2014  วัน/เดือน/ปีที่เดินทางกลับ 8 October 2014 
สถานที่ไป University of Minho 
เมือง Guimaraes  ประเทศ Portugal