2012 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความ Influence of curing conditions on properties of high calcium fly ash geopolymer containing Portland cement as additive 
วัน/เดือน/ปี ที่ได้ตอบรับ 4 กรกฎาคม 2556 
วารสาร
     ชื่อวารสาร Materials and Design 
     มาตรฐานของวารสาร SCOPUS 
     หน่วยงานเจ้าของวารสาร elsevier 
     ISBN/ISSN  
     ปีที่ 2014 
     ฉบับที่ 53 
     เดือน January
     ปี พ.ศ. ที่พิมพ์ 2558 
     หน้า 269–274 
     บทคัดย่อ This paper investigated the mechanical properties and microstructure of high calcium fly ash geopolymer containing ordinary Portland cement (OPC) as additive with different curing conditions. Fly ash (FA) was replaced with OPC at dosages of 0%, 5%, 10%, and 15% by weight of binders. Setting time and microstructure of geopolymer pastes, and flow, compressive strength, porosity and water absorption of geopolymer mortars were studied. Three curing methods viz., vapour-proof membrane curing, wet curing and temperature curing were used. The results showed that the use of OPC as additive improved the properties of high calcium fly ash geopolymer. The strength increased due to the formation of additional C–S–H and C–A–S–H gel. Curing methods also significantly affected the properties of geopolymers with OPC. Vapour-proof membrane curing and water curing resulted in additional OPC hydration and led to higher compressive strength. The temperature curing resulted in a high early compressive strength development. 
     คำสำคัญ Geopolymer; High calcium fly ash; Portland cement; Additive; Curing condition 
ผู้เขียน
557040010-2 นาย แสงสุรีย์ พังแดง [ผู้เขียนหลัก]
คณะวิศวกรรมศาสตร์ ปริญญาเอก ภาคปกติ

การประเมินบทความ มีผู้ประเมินอิสระ 
สถานภาพการเผยแพร่ ตีพิมพ์แล้ว 
วารสารมีการเผยแพร่ในระดับ นานาชาติ 
citation มี 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
แนบไฟล์
Citation 0