2009-2015 ©
             ข้อมูลการเผยแพร่ผลงาน
การเผยแพร่ในรูปของบทความวารสารทางวิชาการ
ชื่อบทความที่เผยแพร่ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.)  
วัน/เดือน/ปี ที่เผยแพร่ 8 มีนาคม 2558 
การประชุม
     ชื่อการประชุม The 7th Annual Northeast Pharmacy Research Conference of 2015 “Challenges and Opportunities of Pharmacy Profession in Post-Millennium Development Agenda” 
     หน่วยงาน/องค์กรที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     สถานที่จัดประชุม คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น 
     จังหวัด/รัฐ ขอนแก่น 
     ช่วงวันที่จัดประชุม 7 มีนาคม 2558 
     ถึง 8 มีนาคม 2558 
Proceeding Paper
     Volume (ปีที่) 11 
     Issue (เล่มที่) Supplement 
     หน้าที่พิมพ์ 7-13 
     Editors/edition/publisher  
     บทคัดย่อ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.) นพดล หงษ์สุวรรณ1, แคทรียา สุทธานุช2, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล2* บทคัดย่อ การศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ของผลมะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.) นพดล หงษ์สุวรรณ1, แคทรียา สุทธานุช2, ดวงกมล ศักดิ์เลิศสกุล12 ว. เภสัชศาสตร์อีสาน, มีนาคม 2558; 11(ฉบับพิเศษ) : 7-13 บทนำ: มะนาวไม่รู้โห่ (Carissa carandas L.) เป็นพืชวงศ์ Apocynaceae ที่ได้รับความสนใจในระบบการแพทย์อายุรเวทของอินเดีย โดยมีการนำส่วนต่างๆ ของมะนาวไม่รู้โห่มาใช้รักษาโรค วัตถุประสงค์ของการวิจัยครั้งนี้เพื่อศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น คุณค่าทางโภชนาการ และฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียของผลมะนาวไม่รู้โห่ 2 ระยะ ได้แก่ ผลอ่อน และผลแก่ โดยแยกเป็น 2 ส่วน คือ ส่วนเปลือกและเนื้อ กับ ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดและเมล็ด ซึ่งได้ตัวอย่างทั้งหมด 4 ชนิด ดังนี้ (1) ส่วนเปลือกและเนื้อระยะผลอ่อน (ผลสีขาวปนสีแดง): PP(W/R), (2) ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดและเมล็ดระยะผลอ่อน (ผลสีขาวปนสีแดง): PS(W/R), (3) ส่วนเปลือกและเนื้อระยะผลแก่ (ผลสีแดงเข้ม): PP(Dm) และ (4) ส่วนเยื่อหุ้มเมล็ดและเมล็ดระยะผลแก่ (ผลสีแดงเข้ม): PS(Dm) วิธีการดำเนินการวิจัย: ศึกษาคุณค่าทางโภชนาการ ด้วยวิธี Proximate analysis ของผลสดมะนาวไม่รู้โห่ ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น ด้วยวิธี Thin Layer Chromatography (TLC) ศึกษาองค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้นของสารสกัด เมทานอลจากผลมะนาวไม่รู้โห่ ในการศึกษาเชื้อ Staphylococcus aureus (S. aureus) และ Escherichia coli (E. coli) ถูกนำมาใช้เป็นตัวแทนเชื้อแบคทีเรียในการทดสอบฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย ผลการศึกษาวิจัย: พบสารกลุ่มฟีนอลิก ฟลาโวนอยด์ แทนนิน คูมารินกับแอนทราควิโนน และเทอร์ปีนอยด์กับสเตียรอยด์ ในสารสกัดผลสดมะนาวไม่รู้โห่ทั้ง 4 ชนิด ด้านคุณค่าทางโภชนาการ PP(Dm) มีปริมาณสูงที่สุด ซึ่งค่าพลังงานทั้งหมดได้จาก ไขมัน (ร้อยละ 12.30 ± 0.29) โปรตีน (ร้อยละ 13.84 ± 0.37) และคาร์โบไฮเดรต (ร้อยละ 51.14 ± 0.78) นอกจากนี้สารสกัดจาก PP(Dm) และ PP(W/R) สามารถออกฤทธิ์ต้านการเจริญและฆ่าเชื้อแบคทีเรีย S. aureus และ E. coli ได้ดี สำหรับสารสกัด PS(W/R) และ PS(Dm) มีฤทธิ์ต้านการเจริญและฆ่าเชื้อแบคทีเรียได้น้อย สรุปผลการวิจัย: การศึกษานี้พบว่ามะนาวไม่รู้โห่ทั้ง 2 ระยะ มีศักยภาพที่สามารถเป็นแหล่งอาหารทางเลือกเพิ่มเติม และสามารถนำไปพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติที่ต้านเชื้อแบคทีเรียอีกทางเลือกหนึ่ง คำสำคัญ: มะนาวไม่รู้โห่, องค์ประกอบทางเคมีเบื้องต้น, คุณค่าทางโภชนาการ, ฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรีย 
ผู้เขียน
565150033-4 นาย นพดล หงษ์สุวรรณ [ผู้เขียนหลัก]
คณะเภสัชศาสตร์ ปริญญาโท โครงการพิเศษ

การประเมินบทความ (Peer Review) มีผู้ประเมินอิสระ 
มีการเผยแพร่ในระดับ ชาติ 
รูปแบบ Proceeding Full paper 
รูปแบบการนำเสนอ Oral 
เป็นส่วนหนึ่งของวิทยานิพนธ์ เป็น 
ผลงานที่นำเสนอได้รับรางวัล ไม่ได้รับรางวัล 
แนบไฟล์
Citation 0